nieuws

Kamer kan bruteringsakkoord niet wijzigen

bouwbreed

Staatssecretaris Heerma is niet bereid om, als de Kamer dat wil, terug te keren naar de onderhandelingstafel en het bruteringsakkoord open te breken. De bewindsman wijst in zijn beantwoording van Kamervragen over de brutering erop dat “partijen hebben afgesproken de onderhandelingen niet te heropenen”.

Het was de PvdA-fractie, die in haar schriftelijke vragen nadrukkelijk vroeg naar de mogelijkheden die de Tweede Kamer had om het bruteringsakkoord open te breken. De sociaal-democraten wilden van Heerma weten of hij bereid zou zijn de onderhandelingen met de Nationale Woningraad, het NCIV, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Platform Gemeentelijke Woningbedrijven te heropenen, als de Kamer iets zou willen wijzigen in het vorig jaar gesloten akkoord.

Heerma wijst die mogelijkheid van de hand. “De overeenkomst houdt de inspanningsverplichting in het bereikte resultaat bij de respectievelijke achterbannen te verdedigen. Partijen hebben daarbij afgesproken op grond daarvan de onderhandelingen niet te heropenen.”

Daarmee krijgen de Kamerleden eenzelfde rol toebedeeld als de individuele corporaties en gemeentelijke woningbedrijven. Zij ke slechts ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het akkoord van Heemskerk.

Duurzaam karakter

Heerma is evenmin bereid de aannames in het akkoord over zaken als rente, discontovoet en inflatie) te actualiseren, bijvoorbeeld als in de Macro Economische Voorspellingen van het Centraal Planbureau voor 1995 andere verwachtingen worden uitgesproken. “Kernpunt van het bereikte akkoord en de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen”, aldus Heerma, “is het duurzame karakter van de uitspraken en de onderlinge samenhang binnen het pakket, Korte termijnontwikkelingen en prognoses ke daarin geen wijzing brengen. Het akkoord is zodanig opgesteld dat korte termijn rente-ontwikkelingen op de kapitaalmarkt bij de herfinanciering van rijksleningen in bepaalde gevallen wel worden gecompenseerd. Mogelijke andere conjuncturele ontwikkelingen zijn in de risico-analyse weergegeven. Daarvan is geconcludeerd dat de desbetreffende risico’s aanvaardbaar zijn.”

In dit licht bezien verwacht Heerma niet dat de brutering zal leiden tot aantasting van het vermogen. Sociale verhuurders zullen volgens hem zonder overheidsbijdrage in staat blijven hun woningbezit te beheren en uit te breiden.

Ontweken

Vragen over wat er gebeuren zou, als er van andere aannames wordt uitgegaan, worden door Heerma ontweken. De VVD bijvoorbeeld stelde de vraag hoe het ‘plaatje’ van de brutering eruit komt te zien als er een subsidie-afbraakpercentage wordt gehanteerd van 4% in plaats van 5%. Heerma antwoordt: “Het thans bereikte ‘plaatje’ is het resultaat van intensief onderhandelen van partijen, van geven en nemen. Bij een percentage van 4 zou er geen ‘bruteringsplaatje tot stand zijn gekomen.”

De bewindsman weigert in zijn beantwoording eveneens concreet in te gaan op de vraag van het CDA wat hij verstaat onder een breed draagvlak binnen de sector. Volgens Heerma gaat het namelijk niet zozeer om het aantal nee-stemmers, als wel om de redelijkheid van de argumenten die zij daarbij aanvoeren.

Hij wijst er in dit verband op dat weigerachtige sociale verhuurders via de Bruteringswet wel degelijk tot medewerking ke worden gedwongen. Het CDA had hierover zo zijn twijfels. Mocht zo’n ‘onwillige’ corporatie besluiten zich voor de rechter te verzetten tegen het verbreken van de subsidiecontracten in het kader van de brutering, dan is de kans dat ze wint “uiterst gering” zo meent Heerma.

Er schijnt inmiddels een aantal Amsterdamse corporaties met veel kapitaalmarktleningen te zijn, dat van plan is juridische stappen te ondernemen tegen de ongelijke behandeling van dezelfde subsidiebeschikkingen. Dat weet gemeenteraadslid Stadig te melden op de opiniepagina van het NRC Handelsblad. Het probleem van deze corporaties werd zoals bekend vorige week door drs. J.B.S. Conijn van onderzoeksinstituut OTB gesignaleerd in het rapport ‘De verzwegen problemen van de brutering’.

‘Zwaar gedupeerd’

Een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFW) bevestigt desgevraagd dat individuele corporaties die “zwaar gedupeerd zijn” door de bruteringsoperatie op een bijeenkomst van de AFW het advies hebben gekregen juridische stappen te ondernemen tegen het ministerie van VROM. In federatie-verband was voor een dergelijke actie geen meerderheid te vinden.

Reageer op dit artikel