nieuws

College Den Haag wil aanleg rijksweg 14

bouwbreed

Om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid op te lossen vindt het college van B en W van Den Haag de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (rijksweg 14) noodzakelijk.

De kosten voor de gemeenten bedragen f. 120 miljoen.

De nieuw aan te leggen weg (waarvan de Verlengde Landscheidingsweg deel zal uitmaken) moet op het Haagse wegennet worden aangesloten door een tunnel onder de Frederikskazerne en het Hubertusduin.

De route van de weg (tussen de A4 en het Hubertusviaduct) bestaat uit drie delen: een stuk rijksweg, een deel provinciale weg een deel op gemeentelijk grondgebied. De voorkeur van Den Haag gaat uit naar een inrichting van twee maal twee rijstroken voor het provinciale- en het rijksdeel. Deze vormgeving geeft de mogelijkheid om op de Haagse wegen meer ruimte bieden aan het openbaar vervoer. Zo zou bijvoorbeeld de Van Alkemadelaan (Den Haag-Scheveningen), een rijstrook per richting en vrije busbanen ke krijgen. een en nader komt overeen met het gemeentelijke verkeersplan en het bestemmingsplan Benoordenhout.

Geen noodzaak

Het voorkeursstandpunt van B en W (dat op 17 februari in de gemeenteraad zal worden behandeld) is gebaseerd op de onlangs gereed gekomen ponota/mer en de inspraakreacties. Zo moet er volgens het college bijzondere aandacht worden gegeven aan het zorgvuldig inpassen van de weg ter voorkoming van overlast voor woningen en volkstuinen in de wijk Mariahoeve.

Van de omliggende gemeenten zijn er niet veel die het enthousiasme voor de aanleg van de weg van het college delen. De gemeenteraad van Voorburg is zelfs van mening dat de resultaten van de mer helder aantonen dat er geen enkele noodzaak bestaat voor de aanleg van rijksweg 14, in welke variant dan ook.

Reageer op dit artikel