nieuws

Bouw verdient f. 560 mln aan gevoerde arbo-beleid

bouwbreed

“De bouwwerkgevers liegen met hun visie op het werknemersoverleg over arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.” Dat zegt bestuurder A.G.M. Schrijver van de Bouw- en Houtbond FNV. Volgens hem beschikken werkgevers over stukken die aantonen dat, mede door de arbo-inbreng van werknemers op de bouwplaats, vanaf 1989 de Ziektewet-premie fors kon dalen: “Dat leverde een bedrag van f. 560 miljoen op.”

Hij reageert op de brief van het AVBB aan de vier grote fracties in de Tweede Kamer over het ontwerp-Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet. De bouwwerkgevers drongen aan op het schrappen van het voorgenomen werknemersoverleg. Ze achten dat volstrekt overbodig. Schrijver is woedend over deze stellingname. Hij noemt die flagrant in strijd met alle door sociale partners en overheid eerder gemaakte arbo-afspraken. Vandaag zal de FNV-bouwbond een brief doen uitgaan aan de Tweede Kamer, waarin de houding van de werkgevers wordt gehekeld.

Ware gedaante

Volgens Schrijver hebben de werkgevers “hun ware gedaante getoond met betrekking tot hun doen en denken over verbetering van de arbeidsomstandigheden”. Hij beticht hen er van “lak te hebben aan afspraken, gemaakt in het kader van het voor de bouw afgesloten arbo-convenant en tijdens overleg in het EG-Beraad voor de Bouw”.

De FNV-er vertelt dat zijn bond anderhalf jaar geleden tijdens een gesprek met werkgevers en onder meer de ministers Alders en De Vries ter evaluatie van het convenant, nadrukkelijk pleitte voor het instellen van een gestructureerd werknemersoverleg op de bouwplaats over veiligheid en gezondheid.

“Maar werkgevers noemden dit toen een overbodig verzoek, aangezien dit overleg binnen niet al te lange tijd wettelijk geregeld zou worden in het Bouwprocesbesluit. Ook De Vries vroeg ons nog even geduld te hebben. Dat hebben we opgebracht om de voortgang van het convenant niet te frustreren”, aldus Schrijver. Voorts heeft volgens hem het EG-Beraad voor de Bouw “eensluidend positief geadviseerd aan minister De Vries over implementatie van de EG-richtlijn voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dat advies betrof dus mede de instelling van het werknemersoverleg.”

Volgens Schrijver krabbelen de werkgevers nu terug. De daartoe aangevoerde argumenten wijst hij vierkant af. Vooral de door werkgevers genoemde stijging van de bouwkosten noemt hij schromelijk overdreven:

“Het AVBB gaat uit van 5-10%, maar deskundigen houden het op 1-3%. Bedrijven die al jaren een goed arbo-beleid voeren zullen echter nauwelijks kosten maken. Dat geldt alleen bedrijven die er in het verleden met de pet naar gooiden. Zij moeten nu maatregelen nemen. Daardoor wordt de scheve concurrentie mooi rechtgetrokken. En dat wilde het AVBB toch juist zo graag?”

Bovendien vergeet het AVBB volgens hem de inverdieneffecten. “En die zijn niet misselijk. Het ziekteverzuim in de bouw is gedaald van ruim 12% in 1989 tot 9,86% in 1993. Daardoor is de ZW-premie eveneens fors omlaag gegaan en wel van 22,5% naar 13,5% (als de Wet Terugdringing Ziekteverzuim even buiten beschouwing blijft). Dat leverde de werkgevers over die periode liefst f. 560 miljoen op. Als het Bouwprocesbesluit aanslaat zal die financiele besparing nog veel groter worden. Want ik ga ervan uit dat het verzuim dan nog 2 volle procentpunten zal dalen.”

Overleg vruchtbaar

Vooral het werknemersoverleg op de bouwplaats heeft aan die ontwikkeling volgens hem een belangrijke bijdrage geleverd. Hij verwijst voor die conclusie naar de nog lopende evaluatie van tien leer- en voorbeeldpoen, uitgevoerd in het kader van het arbo-convenant. “De voorlopige gegevens tonen aan dat daar waar zo’n overleg werd toegepast, de resultaten verreweg het beste zijn’. En werkgevers weten dit. Ze liegen dus pertinent.”

Reageer op dit artikel