nieuws

AVBB ziet geen heil in werknemersoverleg arbo

bouwbreed

De bouwwerkgevers dringen er in een brief aan de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA, VVD en D66 op aan om het in het ontwerp-Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet voorgestelde werknemersoverleg te schrappen.

Ook bepleiten ze om het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (v en g-plan) pas vanaf 1997 te doen ingaan voor bouwwerken vanaf f. 750000. Tot die tijd zou de grens van f. 4 miljoen moeten worden aangehouden.

De nieuwe arbo-regelgeving, zijnde een implementatie van de EG-richtlijn inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, komt volgende week aan de orde in de Tweede Kamer. Met het oog daarop heeft het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) gemeend bij de woordvoerders van de vier grootste fracties de opvattingen van bouwwerkgevers kenbaar te maken. De meeste op- en aanmerkingen zijn in feite een herhaling van zetten.

Overleg

Zo wordt nogmaals beklemtoond dat het Bouwprocesbesluit de bouw zal opzadelen met een gigantische kostenstijging. Het EIB raamt die op f. 7000 per nieuwbouwwoning.

Het AVBB wil een verklaring voor het feit dat minister De Vries (Sociale Zaken) tot een veel lagere kostenstijging komt. De werkgevers keren zich vierkant tegen een mogelijk in te voeren arbo- werknemersoverleg op de bouwplaats. In tegenstelling tot de vakbonden zien zij daar niets in:

“De in het ontwerp-Bouwprocesbesluit opgenomen regeling gaat verder dan de EG-richtlijn. Er worden dwingende overlegstructuren voorgeschreven die in de EG-richtlijn niet worden genoemd. De raadpleging en deelneming van werknemers is volgens ons voldoende geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden alsmede in artikel 16 van de Arbowet (werkoverleg) en komt overeen met hetgeen in de EG-richtlijn wordt geeist.”

Het AVBB concludeert voorts “dat het voorgestelde werknemersoverleg in de praktijk niet zal en kan functioneren. Met name de grote diversiteit aan bedrijven en werknemers op de bouwplaats, alsmede de vaak korte en wisselende perioden dat werknemers op een bepaalde bouwplaats aanwezig zijn, vormen hiervan de oorzaken.”

Werkgelegenheid

De bouwwerkgevers herhalen hun vrees dat de nieuwe regelgeving zal leiden tot een afname van de bouwproduktie en derhalve van de werkgelegenheid.

“Ze willen weten of het verantwoord is om in een periode waarin de werkgelegenheid als gevolg van de economische teruggang onder zware druk staat, extra administratieve taken op de schouders van de werkgevers te leggen, waardoor de bouwkosten stijgen, vervolgens bij gelijkblijvende budgetten bij opdrachtgevers de bouwproduktie daalt en daarna de werkgelegenheid afneemt.”

Het AVBB vraagt zich af hoe minister De Vries denkt de Arbeidsinspectie haar toezichthoudende taak op naleving van het Bouwprocesbesluit goed te ke laten uitoefenen, wanneer de AI geconfronteerd wordt met een stortvloed aan v en g-plannen.

“De AI werkt immers al onder hoogspanning”, aldus het AVBB. Volgens de koepel van bouwwerkgeversorganisaties wordt de nieuwe arbo-regelgeving daarmee tot een papieren tijger. Waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat:

“Indien sprake is van goede, consistente handhaving heeft iedereen een gelijk vertrekpunt. Echter, wanneer dit niet het geval is bestaat de kans dat de arbeidsomstandigheden al vrij spoedig onderdeel gaan uitmaken van de concurrentiestrijd tussen bedrijven, hetgeen door uiteraard niemand wordt beoogd.”

Convenantsgrens

Krachtens de EG-richtlijn moet voor elk bouwwerk vanaf f. 750000 een v en g-plan worden opgesteld. De werkgevers wijzen er op dat dit bedrag fors afwijkt van hetgeen sociale partners en overheid in ons land zijn overeengekomen in het door hen voor de bouw afgesloten arbo-convenant, te weten f. 4 miljoen.

“We realiseren ons echter dat de Nederlandse overheid gebonden is aan de minimumvoorschriften van de EG-richtlijn. Daarom pleiten wij voor een fasegewijze invoering van deze verplichting, met dien verstande dat vanaf 1 januari 1997 dein de EG-richtlijn genoemde grens zal worden gehanteerd”, aldus het AVBB.

Op die manier krijgt de praktijk volgens de bouwwerkgevers de gelegenheid om in te spelen op de “nieuwe, vrij complexe, verplichtingen en zal de implementatie soepel ke verlopen. Dit zal ook de verwachte kostenstijging positief beinvloeden”.

Reageer op dit artikel