nieuws

Woningbouw blijft achter in Limburg

bouwbreed Premium

Het Provinciaal Bouwberaad Limburg is ernstig verontrust over de voortgang in de woningbouw. In een brief aan Gedeputeerde Staten wordt er op aangedrongen om -eventueel met tijdelijke maatregelen- de belemmeringen in de continuiteit van de woningbouw weg te nemen.

Het Bouwberaad constateert dat de voor 1993 beschikbaar gestelde budgetten voor de gesubsidieerde woningbouw verre van optimaal werden benut. In de meeste regio’s werd met moeite meer dan 50% van de budgetten beschikt. In de regio Midden-Limburg bleef de besteding onder de 50%.

“Hierdoor ontstaat de situatie dat volkshuisvestingsmiddelen, voor zover minder dan 50% van de toegewezen budgetten is beschikt, terug moeten vloeien naar het Rijk”, aldus het Bouwberaad.

Verder wordt vastgesteld dat “de gegevens over het aantal op te leveren woningen in de ongesubsidieerde woningbouw in 1993 evenmin verre van rooskleurig zijn”.

De stagnaties in de woningbouw zijn volgens het Bouwberaad vooral het gevolg van het ontbreken van voldoende bouwrijpe locaties “in de steden veroorzaakt door het langzame tempo waarin bestemmingsplannen worden ontwikkeld” en in de in het landelijk gebied gelegen kernen “vanwege het zogenaamde restrictief beleid”.

Vinex-locaties

Volgens het Bouwberaad treedt vertraging op in de ontwikkeling van de Vinex-locaties in de Limburgse stadsgewesten: “De eind 1993 voorziene ondertekening van uitvoeringscontracten is tot een niet nader bepaald tijdstip opgeschort. Oplossingen voor de soms aanzienlijke milieuproblematiek in de Vinex-locaties (vooral bodemverontreiniging) blijven hierdoor uit”.

Het gevolg is dat er niet kan worden voldaan aan een nog altijd aanzienlijke vraag naar woningen “hetgeen leidt tot onaanvaardbare prijsstijgingen”.

De discontinuiteit in de bouw heeft volgens het Bouwberaad “niet te onderschatten consequenties voor de werkgelegenheid in de bouwsector”.

Gepleit wordt daarom om versnelling van goedkeuringsprocedures en versoepeling van het restrictief beleid en het aansporen tot samenwerking tussen gemeenten op het niveau van de woningmarkten.

Reageer op dit artikel