nieuws

Vrije sectorbouw heeft toekomst in Groningen

bouwbreed

Ruim 81 % van de leden van het gewest Groningen van het NVOB, die zich met woningbouw bezighouden en de moeite hebben genomen te reageren op een onderzoek naar de ontwikkeling van de markt, denkt dat de vraag naar koopwoningen zal toenemen. Tegelijkertijd geven zij aan dat het er desondanks niet gemakkelijker op zal worden, want de bouwkosten nemen toe en de (oneigenlijke) concurrentie al evenzeer.

Dat vernamen wij van voorzitter Y. v.d. Wal van het gewest Groningen van het NVOB tijdens een gesprek over de bouwactiviteiten in ‘zijn’ provincie. Hij geeft te kennen dit gegeven te hebben uit het Bouwmarktbericht 1993/94, de weerslag van een onderzoek onder bouwbedrijven naar de marktontwikkeling. Dat heeft in het najaar van 1993 voor het eerst plaatsgevonden.

De resultaten van dit initiatief worden besproken in de stichting Bouwsocieteit Groningen, een club van bouwers, makelaars en architecten die eenmaal in de maand bijeen komt om van elkaars problemen en standpunten te leren .De stichting kent zo’n 120 leden. Het NVOB-gewest Groningen zelf 180, die overigens lang niet allemaal in de woningbouw actief zijn.

Het is vooral de vrije sectorbouw, die in zijn provincie aan het opkomen is.

Daarbij wordt door zijn collega-bouwers geconstateerd dat de consument steeds meer om kwaliteit roept. Het afwerkingsniveau moet duurzamer zijn, de plattegronden van de woningen meer variabel, terwijl bij de planopzet meer differentiatie in woningtypen wordt verlangd omdat men ‘herkenbaar’ wil wonen.

Een toenemende activiteit wordt ook verwacht in het onderhoud van de bestaande voorraad, terwijl een sterke afname van de bouw in de sociale sector wordt verwacht.

Storttarieven

De stijging van de bouwkosten wordt binnen de bedrijven vooral toegeschreven aan de factor arbeid en voor de helft door kostenstijging van materieel en materiaal. Als externe factoren worden genoemd recent ingevoerde eisen van de overheden op het gebied van milieu en het nieuwe Bouwprocesbesluit.

Voor de effecten van dit laatste besluit verwijst voorzitter Van der Wal gemakshalve naar de brief van het NVOB-Baarn naar het kabinet. Daarin wordt de verwachting uitgesproken dat vooral bij kleine bedrijven de bouwkosten met circa 10 % zullen stijgen.

Niet alleen bij nieuwbouwplannen zijn milieuvoorschriften oorzaak van kostenstijgingen, zo begrijpen wij van voorzitter Van der Wal. Bij bouw- en sloopafval worden de Groningse bouwers geconfronteerd met hoge storttarieven, die bovendien voor de verschillende stortplaatsen niet gelijkluidend zijn. “Ze zijn bovendien per 1 januari weer drastisch omhoog gegaan. Het lijkt erop dat de storttarieven zo langzamerhand als melkkoetjes worden beschouwd.”

Milieu

Die milieuproblematiek wordt overigens door het gewest serieus genomen. In samenwerking met het Innovatiecentrum belegt men bijeenkomsten, waarin van provinciale zijde, door een vertegenwoordiger van de aannemers en door een expert van de Stichting Bouwreserach een visie wordt gegeven over bouw- en sloopafval.

Het milieu speelt ook een rol bij de gezamenlijke presentatie van de gewesten Groningen, Friesland en Drenthe op de bouwbeurs in Zuidlaren. Daar zal de hechttechnologie en de daarvoor te gebruiken lijmen en kitten onderwerp van gesprek zijn tijdens een in de Prins Bernhardhoeve te beleggen studiemiddag.

Voor het overige zal men in een gezamenlijke stand acte de presence geven en krijgt men er alle informatie die men hebben wil over de bouw in het algemeen en die door leden van het NVOB in het bijzonder.

Concurrentie

Van de Wal vraagt tijdens ons gesprek zijn secretaris naar zijn activiteiten richting sociale werkplaatsen. Er zijn er zes met een bouwafdeling, die de legaal gevestigde bouwbedrijven nogal wat concurrentie aandoen. Bijvoorbeeld door te werken voor ondernemers, die zogenaamde cataloguswoningen verkopen. Die bouwafdelingen zorgen dan dat het aantal onderdelen daarvan op peil blijft.

Ook anderszins wordt grotere concurrentie geconstateerd. Meer dan de helft van de geenqueteerde leden constateert een aanzienlijke toename van het bouwen in eigen beheer. Dat wil zeggen zonder inschakeling van een erkend bouwbedrijf.

De NVOB-leden maken zich daar zorgen over. Erkende bedrijven dienen te voldoen aan wettelijke eisen ten aanzien van bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden, veiigheid, milieu, belasting en premie-afdrachten, waar anderen kennelijk minder minder aan hoeven te voldoen.

Het NVOB zou graag zien dat de gemeenten hun toezichthoudende taak goed uitoefenen en er streng op toe zien dat “bouwen in eigen beheer” niet oneigenlijk zal worden gebruikt.

Duidelijk is ook geworden dat de NVOB-leden de ontwikkeling van de markt veel intensiever volgen dan in voorgaande jaren het geval is geweest. Vanuit het secretariaat in Groningen zal worden geprobeerd die marktontwikkeling voor hen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels