nieuws

In FNV Magazine een artikel over de toekomst van …

bouwbreed Premium

In FNV Magazine een artikel over de toekomst van de sociale zekerheid. Veel gewonden en een enkel dodelijk getroffen slachtoffer. Dat is het beeld voor wie het slagveld dat de sociale zekerheid in 1993 overziet. Nu de kruitdampen van het kamerdebat over het rapport van de commissie Buurmeijer zijn opgetrokken is een ding duidelijk. Men gaat zich hergroeperen voor een nieuwe veldslag. De oogst van 1993 bestaat vooralsnog uit de nieuwe wao met lagere uitkeringen voor ‘nieuwe gevallen’. Een belonings- en boetes systeem (bonus, malus) voor werkgevers die wao-ers weer in dienst nemen of juist mensen afschuiven naar de wao. Een strenge bijstandswet. En een nieuwe Ziektewet per 1 januari. Het rapport van de commissie Buurmeijer belandde met een elegante plof in de prullemand, met uitzondering van de aanbeveling om de bedrijfsverenigingen de nek om te draaien.

De Wijkertunnel is het kostbaarste kunstwerk in de bouw van de nieuwe rijksweg 22 (Alkmaar richting Schiphol/Amsterdam vice versa) en de verlenging van de A9. Een elf kilometer lang trace van Uitgeest tot de aansluiting met de bestaande A9. Behalve de tunnel moeten er in het trace nog zo’n twintig andere kunstwerken worden gebouwd: viaducten en fietstunnels. In augustus 1996 moet het po zijn afgerond. De dagelijkse files voor de Velsertunnel waarvan de capaciteit te klein is, moeten dan tot het verleden behoren. In Funderingstechnologie een artikel over de aanleg van de Wijkertunnel.

Mebest brengt een artikel over kleur in de woningbouw. Er zijn maar weinig zaken in het leven waarover men zo heftig van mening kan verschillen, als over kleur. En zeker wanneer die kleur wordt toegepast in onze eigen woon- of werkomgeving, dan is al snel de discussie niet van de lucht. Het blijft meestal om mooi of lelijk gaan. Of om de mate waarin kleur passend dan wel als detonerend wordt beschouwd. Jan Publiek heeft er een mening over. Architecten denken daar meestal anders over. De huidige BNA- Voorzitter Carel Weeber zei daarover ooit: “Kleur is waardevrij”. Met andere woorden, de beoordeling van kleur als passend of niet passend, zou bijvoorbeeld veel gemakkelijker ke worden gemaakt als men de kleurtoepassing in historisch perspectief zou plaatsen.Dan is er min of meer een objectieve toepassing mogelijk.

In de openbare energievoorziening bestaat van oudsher een delicaat evenwicht tussen regulering doorn de overheid en marktwerking. De toenemende roep om meer marktwerking, zowel Europees als nationaal, vraagt echter om een nieuwe balans. Zowel in de gassector als in de elektriciteit zijn veranderingen op til. In Energie- en Milieuspectrum een overzicht van de actuele stand van zaken. Tevens een artikel over stadsverwarming in alle Amsterdamse wijken. Het Energiebedrijf Amsterdam wil succesievelijk voor alle wijken in de hoofdstad de mogelijkheden voor warmte/kracht gaan onderzoeken. Daarbij zullen steeds drie opties voor de warmtelevering worden bekeken: vanuit een bestaande elektriciteitscentrale, vanuit een STEG-eenheid in de wijk en vanuit decentrale warmte/-kracht-eenheden.

Evenals vorig jaar heeft Twijnstra Gudde dit jaar weer een grootschalig kantorenmarktonderzoek uitgevoerd onder in Nederland gevestigde kantoorhoudende bedrijven met meer dan twintig werkzame personen. Vast Goed Markt brengt de uitslagen van dit onderzoek. De jaarlijkse netto uitbreidingsvraag naar kantoorruimte bereikt de komende jaren een dieptepunt. Kon op grond van de enqueteresultaten van vorig jaar nog geconcludeerd worden dat de netto uitbreidingsvraag de komende 3 a 5 jaar 1,2% per jaar bedroeg, thans moet deze naar beneden bijgesteld worden tot 0,4% per jaar. Concreet betekent dit dat de netto toename van de vraag naar kantoorvloeroppervlakte de komende jaren slechts zo’n 100.000 m2 per jaar zal bedragen.

In Het Experiment een artikel over woningsplitsing als instrument voor stadsvernieuwing. Wat te doen als tot het jaar 2005 gemiddeld 750 woningen per jaar gerenoveerd moeten worden terwijl er subsidie is voor maximaal 500? Het Amsterdamse stadsdeel Rivierenbuurt bedacht een oplossing: onder bepaalde voorwaarden woningsplitsing vereenvoudigen en het zo voor particulieren interessanter maken in stadsvernieuwing te investeren.

Reageer op dit artikel