nieuws

CROW licht ontwerp en uitvoering rotondes toe

bouwbreed

Gemeentelijke en provinciale wegbeheerders beschouwen rotondes terecht als een goed middel om de verkeersdoorstroming en de veiligheid te bevorderen en bovendien de verkeerssnelheid terug te dringen. De verkeerspleinen worden echter meestal aangelegd in situaties met gemengd verkeer. Dat kan problemen geven, die echter best op te lossen zijn.

Dit blijkt uit de C.R.O.W-uitgave ‘Rotondes’ (publikatie 79). De publikatie is een vervolg op het in 1989 uitgebracht publikatie ‘Verkeerspleinen’. De ontwikkelingen sinds 1989 zijn voor de C.R.O.W aanleiding geweest tot evaluatie.

Een van de resultaten is de nieuwe titel van de uitgave. Een rotonde is een specifieke vorm van een verkeersplein, omdat in deze benaming ligt opgesloten dat fietsers op de rotonde voorrang hebben.

Verkeersveiligheid

De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat rotondes een zeer positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft dit bevestigd. In Nederland worden per jaar zo een vijftig tot zestig rotondes aangelegd. Daar waar een kruispunt werd gereconstrueerd tot een rotonde is het aantal geregistreerde ongevallen met 50% afgenomen.

Het onderzoek van de werkgroep van de C.R.O.W heeft geresulteerd in een aantal concrete aanbevelingen. De eerste heeft betrekking op de vraag of het langzame verkeer met het gemotoriseerde verkeer over de rotonde moet of dat afzonderlijke voorzieningen moeten worden getroffen.

Op rotondes met een verkeersintensiteit van 8000 motorvoertuigen per etmaal en een fietsverkeer van enige betekenis zou bij voorkeur een vrijliggend fietspad moeten worden aangelegd. Bij lagere intensiteit is dit uit veiligheidsoverwegingen niet nodig. Ook wordt aanbevolen om voor situaties buiten de bebouwde kom te kiezen voor vrijliggende fietspaden.

Ontwerp

In de publikatie gaat uiteraard ook in op het ontwerp. Daarin wordt uiteindelijk de toekomstige praktijksituatie vastgelegd. De belangrijkste ontwerpelementen voor een rotonde zijn de buiten- en binnenstraal, de rijbaanbreedte, de aansluitbogen van toe- en afritten en het toepassen van middengeleiders. Ze worden op zichzelf bezien, maar het zwaartepunt ligt bij de onderlinge samenhang tussen de ontwerpaspecten. De werkgroep wijst in dit verband op de noodzaak expliciet rekening te houden met de berijdbaarheid van een rotonde voor grote voertuigen. Dit geldt niet alleen voor vrachtauto’s, maar ook voor bussen.

De publikatie wordt afgerond met beschouwingen over de capaciteitsberekening voor rotondes. In een aantal bijlagen wordt nog ingegaan op zaken zoals: wegverlichting, bebording, bebakening en bewegwijzering.

Publikatie 79 is te bestellen bij de C.R.O.W te Ede.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels