nieuws

Bouw verzet minder werk met meer bedrijven

bouwbreed

Het aantal bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouw aangesloten bedrijven met personeel steeg in 1992 licht ten opzichte van 1991 met twaalf inschrijvingen tot in totaal 18 763 bedrijven. Het aantal manjaren nam echter af.

Hoewel het aantal ingeschreven bedrijven in 1992 licht steeg, bleek het aantal door deze bedrijven verloonde manjaren te zijn gedaald. In 1991 was er sprake van 235 832 verloonde manjaren tegenover 235 131 in 1992. De gemiddelde bedrijfsgrootte daalde op grond hiervan van 12,6 naar 12, 5 manjaren.

Opvallend is dat het aantal door bouwplaatspersoneel verloonde manjaren afnam, terwijl dit aantal toenam bij het leidinggevend en administratief personeel.

Tenslotte bedroeg de gemiddelde bruto loonsom per manjaar in 1992 voor het zogenoemde UTA-personeel f. 63 414, een stijging van 3,9 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor het bouwplaatspersoneel steeg de gemiddelde bruto loonsom per manjaar met 4,5% tot f. 45 023. Voor de beide groepen samen was er sprake van een stijging van 4,4 % tot f. 49 015.

Schilders

Het EIB bekeek in een apart rapport het werknemersbestand in 1992 in het schildersbedrijf.

Hieruit bleek dat het aantal werkenden in deze branche met 1,5 % is gedaald ten opzichte van 1991 tot 29 748. Zowel het gemiddeld aantal voorlieden en schilders, als het gemiddelde aantal bedrijfsleiders en uitvoerders daalde. Daarentegen nam het gemiddelde aantal handarbeiders en administratief- en winkelpersoneel toe.

In het oosten des lands bleek er sprake te zijn van een toename van het aantal schilders. In de overige regio’s nam het gemiddelde aantal schilders af ten opzichte van het jaar ervoor.

In tegenstelling tot de daling in het gemiddelde bestand was er in oktober 1992 sprake van een stijging in het aantal werkende schilders ten opzichte van dezelfde datum in 1991. Met name onder de oudere werknemers (ouder dan 40 jaar) was er sprake van een toename in het aantal.

Uit de cijfers valt verder op te maken dat er een lichte daling in 1992 optrad in de vaste kern, dat wil zeggen het aantal schilders dat gedurende het hele jaar bij een werkgever werkzaam was. Als percentage van het gemiddelde bestand bedroeg dit percentage 61, tegenover 62 in 1991.

Reageer op dit artikel