nieuws

Zuid-Holland positief over provincie Rotterdam

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland beschouwen het toekomstige functioneren van de provincie Rotterdam als ‘zonder meer positief’. Het college ontwaart evenwel financiele risico’s. In januari zullen provinciale staten zich uitspreken over het voorlopige standpunt van het dagelijks bestuur over de vorming van de provincie Rotterdam.

Gedeputeerde staten verwachten veel heil van het kabinetsvoorstel voor de provincie Rotterdam. Te denken valt aan de splitsing van Rotterdam in enkele nieuwe gemeenten, de vorming van een regiofonds, verruiming van de provinciale belastingbevoegdheid en een bundeling van de havenbevoegdheden bij het provinciebestuur van Rotterdam.

De toekomstige financiele positie van de nieuwe provincie en de gemeenten erin is evenwel onzeker. Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland vindt dat er een rijksbijdrage moet komen voor de kosten die frictie en organisatie met zich meebrengen. Het college mist in het voorstel een financiele (investerings)impuls voor het wegwerken van sociaal-economische achterstanden in de oude wijken van de stad. Verder ontbreekt een samenhangende visie van het kabinet op het oplossen van de grote sociale en economische problemen.

Provinciale staten zullen in januari aan de hand van de Wet algemene regels herindeling een ontwerp-regeling vaststellen voor het gebied dat de provincie Rotterdam en de bijbehorende gemeenten zullen beslaan. Gedeputeerde staten stellen voor om het Rijnmond gebied inclusief GoereeOverflakkee van Zuid-Holland af te splitsen en de gemeente Rotterdam in twaalf nieuwe gemeenten in te delen.

Goeree-Overflakkee hoort volgens het dagelijks bestuur bij de nieuwe provincie Rotterdam. De gemeenten op het eiland beraden zich nog over een standpunt. De besturen zullen dat voor de uitspraak op 21 januari moeten bekendmaken.

Na vaststelling van de splitsingsregeling door provinciale staten zal de minister van binnenlandse zaken de regeling als wetsontwerp bij de Tweede Kamer indienen, zodat het tegelijk met het wetsontwerp voor de vorming van de provincie Rotterdam kan worden behandeld.

Reageer op dit artikel