nieuws

Rekenkamer blijft wijzen op slechte controle RWS

bouwbreed Premium

Ook het afgelopen jaar is weer gebleken dat de controle op bestekken door een aantal directies van de Rijkswaterstaat veel te wensen over laat. In haar Decemberverslag 1993 legt de Algemene Rekenkamer dit keer de vinger op zere plekken bij de directies Gelderland en ZuidHolland.

Het onderzoek van de Rekenkamer richtte zich in 1992 en 1993 op de wijze waarop de twee directies de uitvoering van tien contracten hebben gecontroleerd. Daarbij ging het om recontstructiewerken aan rijkswegen en aan onderhoudswerkzaamheden aan rijksvaarwegen, ter waarde van in totaal ruim f. 13 miljoen. Wederom luidt de conclusie van de Rekenkamer dat het toezicht van RWS op de prestaties van de aannemers tekorkomingen vertoonde. Anderhalf jaar geleden werden vergelijkbare problemen geconstateerd bij de directies NoordHolland en Noord-Brabant.

In de waarnemingen van de toezichthouders ontbraken gegevens over metingen, berekeningen en hoeveelheden, aldus de Rekenkamer. Bovendien was in sommige gevallen niet vastgesteld in hoeverre de geleverde hoeveelheden ook daarwerkelijk en volgens contract waren verwerkt. Bij een contract is daardoor een hoeveelheid breuksteen, ter waar de van f. 82000, onnodig geleverd en verwerkt.

Begin november heeft de Tweede Kamer minister Maij en Directeur-Generaal Blom van Rijkswaterstaat nog aangesproken op de discussies die al jaren worden gevoerd tussen ministerie en Rekenkamer over de rechtmatigheid van de contractuitgaven.

Blom wees er bij die gelegenheid op dat het probleem voor een deel wordt veroorzaakt door de aard van het werk. Het toezichthoudend personeel moet op veel dingen tegelijkertijd leggen, en kampt met het gegeven dat controle vaak niet meer kan worden uitgevoerd, als het werk is uitgevoerd.

‘Als je breuksteen in het water stort zakt de helft weg in het zand. Dan kun je achteraf dus niet meer controleren of er de juiste hoeveelheid is ingegaan.’ Om de rechtmatigheidsproblemen uit de weg te ruimen moet RWS meer mensen in dienst nemen of de contractvorm aanpassen. Aan beide oplossingen kleven echter grote problemen. De Kamer ging met de uitleg van Maij en haar ambtenaren niet akkoord en verzocht de minister in overleg te treden met de Algemene Rekenkamer. Begin februari zal over de gesprekken worden gerapporteerd.

In reactie op de bevindingen van de Rekenkamer bij de directies Noord-Holland en Noord-Brabant beloofde minister Maij beterschap. De Rekenkamer spreekt in haar verslag de hoop uit dat die lijn wordt doorgetrokken naar de andere RWS-directies.

Reageer op dit artikel