nieuws

PvdA wil bruteringsakkoord openbreken

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 1 Het CDA wil weten wat er moet worden verstaan onder ‘een breed draagvlak binnen de sector’. Heerma heeft immers als voorwaarde voor het doorgaan met de bruteringsoperatie gesteld dat het akkoord breed gedragen moet worden door de corporaties.

Hij wil harde uitspraken hebben, reden voor het CDA te vragen wat daarmee dan wel mag worden bedoeld.

En, zo vragen de christen-democraten, wat gebeurt er met toegelaten instellingen en/of gemeentelijke woningbedrijven die niet willen meewerken?

Zij betwijfelen namelijk of de weigeraars wel ke worden gedwongen tot medewerking, gezien het feit dat er met alle woningbouwverenigingen afzonderlijk privaat-rechtelijke overeenkomsten moeten worden gesloten. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks en SGP verlangt meer duidelijkheid over de consequenties van de bruteringsoperatie voor de afzonderlijke corporaties. Een vraag van D66: ‘Is het huidige gesternte (wat betreft de te verwachten huur-, rente- en lastenontwikkeling) niet erg gelukkig voor het rijk en niet erg o’ngelukkig voor de corporaties?’

Rente en inflatie

Vrijwel alle fracties willen weten wat de gevolgen zijn van mogelijke stijgingen of dalin gen van rente en inflatie voor de volkshuisvestingspraktijk. Rente en inflatie zijn immers twee belangrijke parameters in het akkoord, die ingrijpende gevolgen hebben voor de hoogte van de huren. De VVD vraagt daarnaast nog wat de gevolgen zijn voor het aantal arbeidsplaatsen bij het ministerie van VROM en bij de corporaties.

Bijna Kamerbreed is ook de nieuwgierigheid naar de stand van zaken van het bruteringsoverleg tussen de particuliere verhuurders en het ministerie. De gesprekken tussen VROM en particulieren zijn namelijk nog steeds gaande, zonder dat conreet resultaat is bereikt.

Tenslotte wordt de reactie gevraagd van de bewindslieden van VROM op verhalen van J.S.B. Conijn in het economenblad ESB (PvdA en CDA) en prof.dr.ir. H. Priemus in NRC Handelsblad en Cobouw (VVD en SGP). Beiden zijn van het Onderzoeksbureau OTB.

Verkoopgolf

Conijn schreef een verkoopgolf van sociale huurwoningen te verwachten, omdat deze na brutering niet meer kostendekkend te exploiteren zijn. Priemus wees erop dat met name de financieel zwakke corporaties het onderspit zullen derven. Bovendien zal er minder worden gebouwd en dus het woningtekort oplopen, aldus Priemus.

Reageer op dit artikel