nieuws

Haaglanden en rijk eens over Vinex-bouwopgave

bouwbreed

Het stadsgewest Haaglanden heeft overeenstemming bereikt met de rijksoverheid over de wijze waarop tot het jaar 2005 invulling moet worden gegeven aan de regionale woningbouw in het kader van de Vierde nota Ruimtelijke Ordening Extra. In de laatste ministerraad van 1993 is besloten de locatie Ypenburg, nu nog in gebruik als militair vliegveld, bouwrijp en geheel gesaneerd op te leveren aan het stadsgewest. Daarmee is het laatste obstakel voor de afsluiting van een Vinex-uitvoeringsconvenant uit de weg geruimd.

Een week eerder wist Haaglanden-onderhandelaar H.J. Schartman, tevens burgemeester van Nootdorp, al te melden dat de onderhandelingen over de toekomstige bouwopgave in de regio formeel waren afgerond.

Het enig overgebleven punt, dat een akkoord in de weg stond, was de hoogte van het bedrag dat Haaglanden moest neertellen voor de grond van de locatie Ypenburg, die door het ministerie van Defensie werd gebruikt als militair vliegveld.

Uit een taxatierapport dat in opdracht van Haaglanden was opgesteld bleek dat de grond f. 11 miljoen waard was. Het rijk wilde echter, op basis van zijn eigen taxatierapport, f. 15 miljoen hebben.

Hiervoor is nu een oplossing gevonden. Haaglanden betaalt wat meer voor de grond. En het rijk zorgt er op zijn beurt voor dat de grond bouwrijp, en dus geheel gesaneerd, wordt opgeleverd aan het stadsgewest.

Bovenstaande betekent dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt over de bouw van in totaal 42500 vooral vrije sectorwoningen in de regio, zo laten het ministerie van VROM en stadsgewest Haaglanden in een gezamenlijk persbericht weten. Daarvan moeten er nog voor het jaar 2000 28500 van zijn opgeleverd.

Met de realisatie van de bouwopgave is een rijksbijdrage gemoeid van circa f. 1,4 miljard.

Daarvan is f. 268 miljoen uitgetrokken voor de grondkosten, f. 100 miljoen voor de aanleg van een aftakking van de railverbinding tussen Zoetermeer en Den Haag naar de bouwlocatie Zoetermeer Oost, en ruim f. 1 miljard voor infrastructuur en bodemsanering.

Dit laatste bedrag zal tot besteding komen via de rijksbegroting.

Brief

De afspraken zoals die nu zijn gemaakt, zullen worden uitgewerkt en vastgelegd in een brief van het rijk aan Haaglanden. De verwachting is dat deze nog voor het einde van het 1993 kan worden verstuurd. Daarna zal het akkoord worden voorgelegd aan het bestuur van het stadsgewest en de betrokken gemeenten.

Het akkoord zal in de tweede helft van januari 1994 worden bekrachtigd tijdens een ‘breed bestuurlijk overleg’ van de be sturen van Haaglanden en de provincie Zuid-Holland met de bewindslieden van VROM, minister Maij en staatssecretaris De Graaff-Nauta van Binnenlandse Zaken.

Volgens mr. P.G.A. Noordanus, wethouder van Den Haag en evenals Schartman onderhandelaar namens het stadsgewest, kan vervolgens eind 1995 worden begonnen met de bouw van 11000 woningen, onder meer op de locaties Leizo (bij Leidschendam) en Delfgauw.

Het ministerie van VROM zal in de tussentijd bekijken of de procedures die zijn gemoeid met de ontwikkeling van de locaties Wateringen, Ypenburg en Zoetermeer-Oost, waarmee de bouw van ongeveer 23000 woningen is gemoeid, ke worden bekort.

Hij verwacht niet dat het nu gesloten principe-akkoord bij de gemeenten van het stadsgewest op verzet zal stuiten. Volgens Noordanus is er sprake van een ‘verstandig en te verdedigen’ onderhandelingsresultaat. ‘Mijn verwachting is dat we er wel uit zullen komen.’

Lees verder op pagina 3

Reageer op dit artikel