nieuws

A’damse KvK pleit voor snelle aanpak van A2

bouwbreed

Capaciteitsuitbreiding van de A2 en de railinfrastructuur op het traject AmsterdamUtrecht zijn elementaire poen in het kader van de verbetering van de bereikbaarheid van de noordvleugel van de Randstad. Snelle uitvoering van de voorstellen is dan ook noodzakelijk. Van belang is wel dat er spoedig een financiele dekking voor de f. 2- tot f. 2,5 miljard kostende poen wordt gevonden.

Dit stelt de Amsterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken in een reactie op de Corridorstudie AmsterdamUtrecht (CAU). In deze studie, opgesteld door de Nederlandse Spoorwegen en het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat worden voorstellen gedaan om de capciteit van zowel weg- als railinfrastructuur te verbeteren.

Vijf varianten

Deze verbeteringen zijn in vijf verschillende varianten ver werkt. Daarbij gaat het onder meer om een verdubbeling van de A2 en het brengen van de railverbinding van twee naar vier lijnen. In een reactie op deze studie stelt de Amsterdamse Kamer van Koophandel dat een beperkte capaciteitsuitbreiding van zowel de weg als het spoor onvermijdbaar is. De Amsterdamse ondernemers spreken in de brief aan het secretariaat Inspraak CAU dan ook hun voorkeur uit voor het zogenoemde B-1 alternatief.

In dit alternatief wordt de A2 in beperkte mate van 2×3 naar 2×4 rijstroken uitgebreid. Voor de spoorlijn betekent het alternatief B2 een uitbreiding op het traject DuivendrechtUtrecht CS van twee naar vier sporen en de aanleg van de zogenoemde Utrechtboog, een rechtstreekse verbinding tussen Utrecht en Amsterdam/Schiphol.

Kanttekeningen

Als kanttekeningen op de vuistdikke nota stelt de kamer van koophandel dat in de studie teveel aandacht is besteed aan de directe economische effecten van de aanleg van de infrastrcutuur in de vorm van beperking van de reistijden en het terugdringen van de brandstofkosten.

‘Zaken als de invloed van infrastructuur op de nationale en internationale concurrentiepositie voor de vestiging van bedrijven binnen het corridorgebied, het belang van congestievrije auto- en spoorwegen voor de ontwikkeling van Schiphol tot mainport en voor de groei van de havens in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied en de betekenis van de corridor voor het regionale en lokale bedrijfsleven zijn onderbelicht gebleven. De rapportage’, zo meent de kamer van koophandel, ‘blijft op dit onderdeel in enkele gemeenplaatsen steken.’

Onderzoek

Meer onderzoek moet er in de ogen van de ondernemers worden verricht naar een volwaardige spoorontsluiting van de havens in het Amsterdam Noordzeekanaalgebied. Volgens de Kamer van Koophandel is een dergelijke ontsluiting met de voorgestelde capaciteitsuitbreiding niet gegarandeerd.

Ook worden vraagtekens gezet bij de constatering in de studie dat op het viersporige baanvak ruimte voor een tot twee goederentreinen per richting wordt gereserveerd. ‘Wij betwijfelen’, zo stelt de Kamer vast, ‘of daarbij ook rekening is gehouden met de capaciteit van Utrecht CS. Voor een toename van het railgoederenvervoer over de corridor is de beschikbaarheid van voldoende goederenpaden op Utrecht CS noodzakelijk.’

Met de uitvoering van de uitbreidingsmaatregelen is een investeringsbedrag van f. 2- tot f. 2,5 miljard gemoeid. Zorgen maakt de Kamer van Koophandel zich over het feit dat voor vrijwel het gehele project, waarvan de uitvoering in 1997 ter hand zou moet worden genoemen, nog fianciele dekking moet worden gevonden. ‘Wij dringen er bij alle betrokken partijen op aan hierbij de uiterste spoed te betrachten.’

Snelle uitvoering

Omdat het hier in de ogen van de Kamer van Koophandel gaat om elementaire poen in de verbetering van de bereikbaarheid van de Randstad wordt verder op een snelle uitvoering van de maatregelen aangedrongen.

Reageer op dit artikel