nieuws

Verbetering produktiviteit gaat aan produktkwaliteit vooraf

bouwbreed Premium

De inspanningen van ontwerpers, constructeurs, po- en werkvoorbereiders en bouwplaatsleiding om een goed eindprodukt te vervaardigen worden uiteindelijk door de uitvoerder doorgegeven aan de produktievakmensen op de werkvloer. Deze aanwijzingen worden dan door de produktievakmensen vertaald in een eindprodukt.

De produktievakmensen echter zijn vaak onvoldoende geinstrueerd en onvoldoende ingekaderd in een werkplan. Aan de voorbereiding van hun werkplek (waar van hen wordt verwacht dat zij hun produktieproces in een keer goed verrichten) wordt onvoldoende aandacht besteed. Hetzelfde geldt voor de keuze van de gereedschappen waarmee zij de werkzaamheden moeten verrichten. Hun motivatie die uit al deze factoren volgt, laat zich niet moeilijk raden.

Een adagium in elke kwaliteitsaanpak is het mobiliseren van de betrokkenheid van medewerkers in de hele organisatie om de kwaliteit van het proces voortdurend te verbeteren.

Nadruk wordt dan gelegd op de bewustwording van de medewerkers op alle niveaus in de organisatie opdat zij zich realiseren dat zij elk een eigen en belangrijke bijdrage leveren aan het eindprodukt. Zonder die inzet en motivatie wordt nooit de gewenste produktkwaliteit bereikt. Het is een aanpak die in de bouw nog in de kinderschoenen staat.

Engeland eerste

Enige jaren geleden al meldde Het Financieele Dagblad dat de Nissan-autofabrieken in verschillende autoproduktieplants eenvoudige cijfers verzamelde over verschillende produktieonderdelen en -aspecten op de werkvloer. Deze cijfers werden gebruikt om in de fabriek zelf een doel te stel len dat verbeterd kon worden.

Tot zover niets nieuws. De cijfers werden ook gebruikt om een competitie-element tussen de verschillende plants te introduceren. Nog steeds geen nieuws voor degenen die hun kwaliteitsklassieken kennen.

Wel nieuws was dat de produktieplant in Engeland in deze competitie de leiding had genomen en de produktieplans in Japan achter zich had gelaten.

De scepsis van de Engelse managers bij de introductie van de Japanse methode van management was indertijd wellicht even groot als de huidige scepsis van de bouwproduktiemanagers in Nederland t.a.v. het enthousiasmeren van hun uitvoerders, voorlieden en produktievakmensen.

Verkeerd

Bouwbedrijven, die zich in een eerste aanzet van ontwikkeling tot een kwaliteitsbedrijf, met nadruk toeleggen op het maken van procedures, lopen het risico de kostbare tijd van hun staf- en lijnfunctionarissen verkeerd in te zetten. Gelet op de in het bedrijf aanwezige beheersingsgraad bezitten deze procedures in vele gevallen een overdreven verfijning. De produktieprocessen op de werkvloer, traditioneel onvoldoende beheerst uitgevoerd, blijven aandacht ontberen.

Verbetering van produktkwaliteit blijft daardoor uit.

Het gevaar is reeel dat bouwbedrijven die zich in eerste aanzet concentreren op naadloze samenwerking tussen de verschillende afdelingen in de onderneming en daarbij niet voldoende aandacht schenken aan de produktieprocessen zelf, verzanden in hun streven een beter eindprodukt te vervaardigen. Ondanks alle inspanningen van het management zullen de produktievakmensen op de werkvloer immers op dezelfde manier blijven werken als zij altijd al hebben gedaan.

Gezonde basis

Een kansrijker aanpak biedt veel grotere nadruk op de organisatie en het uitvoeren van de produktieprocessen. Er zijn daar aanzienlijke resultaten te behalen door de processen in een keer goed uit te voeren.

Een beheerst verloop op de bouwplaats geeft, naast de mogelijkheid om met een betere organisatie 20 procent te winnen op de begrote arbeid, een gezonde basis voor terugkoppeling. Niet alleen terug koppeling in de eigen onderneming maar ook naar de voorfasen die traditioneel door andere partijen in het bouwproces worden verzorgd.

Als de bouwondernemer kennis heeft van de produktieprocessen op zijn bouwplaats kan hij die deskundigheid gebruiken in zijn calculatie-afdeling, bij inkoop van pomaterialen en bij verdere werkvoorbereidingen. Daarnaast kan hij zijn opdrachtgever, op basis van gedetailleerde proceskennis, duidelijk aangeven welke informatie hij op welk moment wenst te ontvangen om aan de gemaakte kwaliteitsafspraken te ke voldoen.

Zonder die deskundigheid ontkracht hij zijn eigen inspanningen in de projectvoorbereiding.

Niet bekend

Door aan de produktiviteit op de bouwplaats meer aandacht te geven verbetert zowel produktiviteit als de produktkwaliteit. Ook worden dan in het bedrijf de nu nog ontbrekende schakels verzameld om ook in de voorbereiding de dingen in een keer goed te doen. Pas na deze terugkoppeling ontstaat er het inzicht bij de medewerkers in de organisatie om de voorbereidingen volgens vastgelegde procedures te doen verlopen.

1) Drs. ing. A.C. Dolk is directeur van SAOB gevestigd in Ede. SAOB is een onderzoek- en adviesbureau met als werkterrein de organisatie van de uitvoerende bouw. Het werk is erop gericht de produktiviteit in het bouwproces te verbeteren door onderzoek, advisering en kennis overdracht.

Reageer op dit artikel