nieuws

‘Ondanks de mooie verhalen van minister …

bouwbreed Premium

‘Ondanks de mooie verhalen van minister Maij-Weggen over extra uitgaven ten behoeve van de infrastructuur zitten we op dezelfde hoogte als aan het begin van de kabinetsperiode. Er is alleen maar gegeven uit de extra opbrengsten en dat bedrag is gelijk aan wat er eerst af is gehaald.’

President-directeur prof.dr. M. Jonkhart van de Nationale Investeringsbank legt in nummer 36 van Onderneming uit dat er op die manier weinig overblijft van een kaderscheppend industriebeleid. Dat beleid moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven floreren en dient de noodzakelijke voorwaarden te scheppen. Het ontbreekt in Nederland ook aan middelen die bedrijven steun geven voor bijvoorbeeld extra gunstige financieringhsfaciliteiten bij de export. In Nederland wordt volgens Jonkhart alles verstrekt in de vorm van subsidies of garanties op de financiering. Wat men niet doet is zachte leningen verzorgen die worden hergebruikt als het geld terugkomt.

Het instituut Direct Toepasbare Bestuurskennis (DTB) uit Eemnes draagt volgens nummer 10 van Grondverzet & Bouwtransport kennis over inzake internationaal ondernemen. Dit onderricht is bedoeld voor directies en exportmanagers van ondernemingen met 10 tot 250 medewerkers. De overdracht gebeurt in een dag en verschaft inzicht in het opstellen van een exportplan voor het eigen bedrijf. Verder doet de kennis suggesties voornde verbetering van de exportresultaten. De deelnemers leren de redenen voor de export te formuleren en richtlijnen op te stellen voor de lange termijn inzake exportmarkten en exportomzet. Een inventarisatie van de exportstrategie leert de deelnemers exportlanden te selecteren, combinaties van producten en markten te maken en de distributie per land te regelen. Voorts voorziet de cursus in het vaststellen van de marketingmix per exportland en in het voorspellen vande exportomzet en de kosten per land. Verder komen de gevolgen voor exportfinanciering en de liquiditeitsconsequenties aan bod.

‘Het tuinbouwgebied tussen Bleiswijk en Bergschenhoek gaat warmte en CO betrekken van een nieuw te bouwen warmte/kracht-centrale in Rotterdam-Capelle. Energiebedrijf Delfland heeft besloten dit po uit te voeren nu 110 van de 114 tuinbouwbedrijven in het gebied positief hebben gereageerd.’ Volgens nummer 10 van Energie- en Milieuspectrum komt de warmte via een negen kilometer lange leiding bij een distrubutiestation waarna een distributienet van vijftien kilometer bij de afnemers. De transporteiding krijgt een buitendiameter van tachtig centimeter en de distributieleiding een diameter van dertig centimeter. De warmte/kracht-eenheid vergt een investering van f. 400 miljoen, de transportleidingen f. 90 miljoen en het distributienet f. 70 miljoen. De tuinders zelf hoe ven niet te investeren omdat het energiebedrijf de inpassing in de ketelhuizen betaalt. De geleverde warmte kost de tuinders 10 procent minder dan wanneer ze zelf gas zouden verstoken. Over de levering van CO wil het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland nog weinig kwijt omdat op het systeem octrooi is aangevraagd. Het geheel moet in 1996 in werking komen.

‘Voor fouten in de fundering werd de CAR-verzekeraar aangesproken. Het uitgekeerde bedrag was alager dan verwacht. De opdrachtgever wilde de onderaannemer aansprakelijk houden voor het door hem gegarandeerde bedrag.’ Volgens nummer 2 van Funderingstechnologie was in de aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer vermeld dat de kosten van adviseurs van de hoofdaannemer zoals de architecten en de constructeur werden gedragen door de hoofdaannemer. Uitdrukkelijk vermeld was echter dat die adviseurs geacht werden de belangen van de opdrachtgever te behartigen. Voor het sluiten van de overeenkomsten achtte de constructeur het noodzakelijk in de grond gevormde betonnen funderingspalen toe te passen. De kwaliteit daarvan liet zoveel te wensen over dat voor het restant voorgefabriceerde palen werden gebruikt.

Opdrachtgever en onderaannemer sloten hiervoor een aparte overeenkomst. De laatste zou een garantie hebben verstrekt dat het uit te keren CAR-bedrag aanmerkelijk hoger zou uitvallen. Het uiteindelijke bedrag bedroeg evenwel de helft daarvan. De opdrachtgever meende de aannemer aansprakelijk te ke houden voor het gegarendeerde bedrag. Hij liet daarom zon f. 1 miljoen onbetaald waarna de onderaannemer het geval voorlegde aan de Raad van Arbitrage. De opdrachtgever kon de garantie niet aannemelijk maken en werd veroordeeld tot betaling van bijna f. 800000.

‘Bij sanering van verlaten bedrijfsruimtes is er wel eens meer het obstakel van speculaties. Elke gemeente in Vlaanderen zal voortaan jaarlijks een lijst dienen op te stellen omtrent de leegstaande of verwaarloosde panden op haar grondgebied.’ Volgens nummer 22 van Bouwkroniek krijgen de betrokken eigenaars nadien een gele kaart en de melding dat wanneer men niet op eigen initiatief saneert een extra belasting tegemoet kan zien. Voor een bedrijfsgebouw met een kadastraal inkomen van BF3,6 miljoen en een oppervlak van 14000 vierkante meter kan de boete oplopen tot BF4 miljoen. In de gemeenten Vilvoorde, Leuven en Bilzen bedraagt deze boete inmiddels BF7 miljoen. Minister Kelchtermans van openbare werken wil een nernieuwingsfonds laten instellen en bepleit een uniforme heffing voor het Vlaamse gewest. Eigenaars die zich aan de regeling niets gelegen laten liggen ke een onteigening en een gedwongen vernieuwing verwachten.

Reageer op dit artikel