nieuws

Markt vastgoed floreert in Russische hoofdstad

bouwbreed

In de Russische hoofdstad Moskou ontwikkelt zich volgens de Hamburgse Ring deutscher Makler een florerende markt voor vastgoed. Vooralsnog ontbreekt het in Rusland aan een omschrijving van het begrip ‘vastgoed eigendom’. Het eigendom berust voor het overgrote deel bij de staat. Transacties worden afgesloten in Amerikaanse dollars of Duitse marken. De prijzen voor vastgoed in Moskou zijn behoorlijk.

De handel in Moskous vastgoed loopt via de ‘Russian Guild of Realtors’ (RGR) die momenteel zon 200 leden telt.

Deze organisatie trad in ongeveer 80 procent van de tot op heden uitgevoerde overdrachten als bemiddelaar op. Alleen Russische staatsburgers ke momenteel vastgoed kopen, huren of pachten. Buitenlanders hebben voor deze transacties een vergunning nodig. Een tweekamerwoning in het centrum van Moskou kost per vierkante meter ruim f. 1500. Dezelfde woning in de buitenwijken vergt zon f. 1100 en een driekamerwoning f. 1180 per vierkante meter.

De Russische president B. Jeltsin maakte eerder per decreet het particuliere bezit van grond en percelen mogelijk.

Het decreet moet in de toekomst tot een vrije grondhandel leiden. In agrarische kringen is uitermate scherp gepro testeerd tegen het plan. De grondhandel zou het faillisement van de landbouwproduktiebedrijven inluiden. Naar verluidt vaardigde Jeltsin het decreet nu uit zodat het parlement dat na de aanstaande verkiezingen aantreedt geen uitspraak meer kan doen over het plan. Het particuliere bezit van grond en percelen vormt een centraal element in de komende grondwet en vergt dus welbeschouwd een parlementaire behandeling. De vrije beschikbaarheid van grond er percelen is echter ook van levensbelang voor Ruslands economische toekomst.

Jeltsin hoopt nu dat het nieuwe parlement de vrije grondhandel als een voldongen feit zal beschouwen en geen tegenmaatregelen zal treffen. Hij gaat er verder van uit dat het in dat geval enige tijd zal duren voordat binnen het parlement een pressiegroep opstaat die zich sterk zal maken voor een hernieuwde nationalisering van de Russische grond.

De volledige inhoud van het decreet is nog niet openbaar gemaakt. Over hetgeen nu bekend is doen tegengestelde voorspellingen de ronde. Volgens vice-premier Gaidar bestaan er geen beperkingen in grondtransacties. Volgens landbouwminister Chlystun blijft koop alleen voorbehouden aan kopers die op de percelen agrarische activiteiten opzetten.

Buitenlanders ke vooralsnog geen grond kopen. Wel bestaat voor hen de mogelijkheid tot pacht. Over de duur van de pachtperiode bestaat nog geen zekerheid.

Reageer op dit artikel