nieuws

Bebouwing IJsselmeer door Enkhuizen wekt verbazing

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 Uit het rapport dat het Ingenieursbureau DHV van het plan Kooizand heeft opgesteld blijkt nu dat de inpoldering niet op noemenswaardige problemen stuit. ‘Doel van de studie was dan ook vooral om duidelijkheid over de haalbaarheid te krijgen. Die is er nu.’

Evenals het kostenplaatje dat DHV heeft berekend. Inpoldering en het bouwrijp maken van de grond kost alles bij elkaar zo’n slordige f. 61 miljoen. Vervolgens heeft Enkhuizen het voornemen om een hoogwaardige wijk te realiseren. Daarbij mag vooral de kwaliteit van het verblijfsgebied niet worden vergeten.

Vandaar dat in het plan de realisering van een gebied voor dag- en verblijfsrecreatie is opgenomen. Daarnaast wordt tevens gedacht aan de bouw van een muilti-functioneel centrum en een jachthaven.

‘Maar ook de woningen’, zo licht Van der Lee toe, ‘moeten qua architectuur ook van een goed niveau zijn.’ Daarbij tekent de woordvoerder wel direct aan dat er niet alleen peperdure woningen zullen worden gebouwd. Enkhuizen streeft er naar om 40 procent van de duizend woningen in de sociale koop- en huursfeer te realiseren. Verder gaat het om hoogbouw, maar de nadruk moet op de eengezingswoningen komen te liggen.

Besluit

Volgende maand neemt de gemeenteraad over het plan Kooizand een besluit. Vervolgens wordt er een Milieu Effectrapportage uitgevoerd en kan de procedure voor een bestemmingsplanwijziging in gang worden gezet. Enkhuizen gaat ervan uit dat in 1995 met de landwinning kan worden begonnen, waarna nog voor de eeuwwisseling de eerste paal de grond in kan. Op voorhand zegt de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer bezwaar aan te zullen tekenen.

Reageer op dit artikel