nieuws

Massa-ontslagen bij bedrijfsverenigingen

bouwbreed Premium

Bij de bedrijfsverenigingen in Nederland vervallen op korte termijn 5000 volledige arbeidsplaatsen. Dat is een gevolg van invoering per 1 januari 1993 van de wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ Arbo). Aan -massale- gedwongen ontslagen is niet te ontkomen. Ook bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) vallen klappen. Daar verdwijnen 342 van de 2300 arbeidsplaatsen. Tussen de 100 en 200 werknemers worden vrijwel zeker ontslagen. Bij deze afslanking zal het niet blijven. Verdere inkrimping van bedrijfsverenigingen is onvermijdelijk.

Vandaag komt de gehele bedrijfstak Sociale Verzekeringen (dus alle BV’en, zoals GAK, Detam, SFB etc.) bijeen om de problematiek te inventariseren. Aansluitend zal het resultaat van die bespreking worden besproken met de betrokken werknemersorganisaties: de Dienstenbonden FNV en CNV, Unie BLHP en VHP.

Op 27 oktober vindt er dan opnieuw overleg plaats. Dit keer tussen de Kring van directeuren van bedrijfsverenigingen en de bonden. Dan zal een sociaal plan worden opgesteld voor de vele honderden (zo niet meer) werknemers die bij de BV’en overbodig worden.

Arbo-dienst

Overigens is er kans dat bij het SFB niet op korte termijn al ontslagen vallen. Dat hangt volgens directeur J. Neervens helemaal af van het al dan niet oprichten van arbo-dienst voor de bouwnijverheid.

‘Wij verkeren nog in de gelukkige omstandigheid dat in de bouw-cao is bepaald dat er een paritaire deskundige dienst bouwnijverheid komt. Wij gaan daarvan uit dat dit gebeurt. Daar ke dan in elk geval heel wat mensen worden herplaatst. In elk geval hebben we dan een overgangsperiode van twee jaar. Die ke we dan aangrijpen om met allerlei maatregelen zoveel mogelijk te komen tot een natuurlijke reductie van het personeelsbestand. Maar uiteindelijk zal een aantal mensen ontslagen moeten worden. Hoeveel is echter nog een vraag’, zegt hij.

Komt de arbo-dienst er (vooralsnog) niet, dan zullen inderdaad vrij snel al 100 tot 200 werknemers op straat komen te staan, zowel op het hoofdkantoor als in de regios. Ook bij andere BV’en zullen grote aantallen werknemers overbodig worden.

Naar werkgever

De wet TZ Arbo legt de verantwoordelijkheid voor controle en begeleiding tijdens ziekte gedurende de ziektewetperiode volledig bij de werkgever.

Die moet ook gedurende de eerste twee tot zes weken (afhankelijk van de omvang van het bedrijf) de uitkering bij ziekte aan werknemers voor zijn rekening nemen. Werkgevers moeten arbodiensten inschakelen, voor ondersteuning bij onder meer verzuimbegeleiding.

Een gevolg daarvan is dat bij de afdeling ziektewet van de BV’en veel werkzaamheden komen te vervallen. Het SFB heeft vastgesteld dat activiteiten van verzekeringsgeneeskundigen met 70% teruglopen. Dat zelfde percentage geldt voor ondersteuning en administratie ten behoeve van de artsen. Verzuimbegeleiding en -coordinatie vallen helemaal weg. De uitkeringsadministratie wordt met 70% gereduceerd en de helft van de raporteurs en de buitendienstmedewerkers worden eveneens overbodig. Aangenomen kan worden dat die percentages ook bij de andere BV’en zo liggen.

Herplaatsing

Volgens Neervens zijn er mogelijkheden mensen te herplaatsen, onder meer op de afdeling WW en bij de pas opgerichte NV Schadeverzeke ringsmaatschappij SFB (waoreparatie) en bij de wellicht nog op te richten arbo-dienst bouw.

‘Maar die compensaties zullen niet in staat zijn de wegvallende werkgelegenheid op te vangen’, stelt hij.

Volgens voorzitter H. van Waaijen van de ondernemingsraad van het SFB is de ingrijpende personeelsreductie (aangekondigd in een extra editie van het interne Informatiebulletin) bij het personeel hard aangekomen. Maar onverwacht kwam dat bericht niet: ‘We wisten al langer dat invoering van de TZ Arbo consequenties zou hebben voor de werkgelegenheid bij de bedrijfsverenigingen. Die krijgen daardoor namelijk aanzienlijk minder werk te doen.’

Van Waaijen gelooft dat er hoe dan ook 100 tot 200 mensen ontslagen zullen moeten worden. Bovendien vreest hij dat er op langere termijn meer arbeidsplaatsen komen te vervallen. ‘Er zal veel minder post te verwerken zijn, er zullen veel minder mensen gebruik maken van het bedrijfsrestaurent, er zal minder drukwerk nodig zijn etc. Dat kost gewoon werkgelegenheid’, constateert hij.

Reageer op dit artikel