nieuws

Hoe kies je een leverancier?

bouwbreed Premium

Het is al vaak gezegd: inkopen voor een bedrijf is iets heel anders dan wat men gewoonlijk onder kopen verstaat. Een consument kiest een produkt, een artikel, terwijl een bedrijf een leverancier hoopt te vinden. En dat is natuurlijk heel wat anders. Het gaat een bedrijf niet zozeer om het artikel of produkt, doch om wat dit kan doen. Op welke wijze het kan bijdragen aan het resultaat dat de onderneming tracht te bereiken.

Het is voor de inkoper van groot belang welke kwaliteit de leverancier aanhoudt, of hij tijdig levert, of hij voldoende voorraden aanhoudt, of hij de juiste technische informatie kan verschaffen, of het personeel vlot en vriendelijk is, wat er zou gebeuren indien men ergens over van mening verschilt en dergelijke zaken meer.

Ook komt het steeds vaker voor dat men niet een artikel inkoopt, doch een voorwerp dat door of bij de leverancier vervaardigd moet worden volgens door de besteller gegeven specificaties. Het gaat dus veel meer om eigenschappen, pres taties en mogelijkheden van de leverancier dan om karakteristieken van een produkt.

Voorts is het dikwijls minder van belang wat je moet inkopen dan van wie. Zal de leverancier zich willen en ke houden aan de gewenste hoeveelheden, tijden, voorwaarden en dergelijke meer? Mag je rekenen op leveranties die geen problemen geven en steeds op tijd komen? Is het zo goed als uitgesloten dat je met de leverancier ooit moet vechten, ruzie maken of dat je hem achter de broek dient te zitten?

En krijg je de juiste spullen altijd, ook na een fout, zonder uitstel, netjes nageleverd?

Het zijn allemaal vragen waar een inkoper een antwoord op wenst te krijgen, of hij nu voor tonnen bestelt of dat hij matige hoeveelheden inkoopt voor een kleine onderneming. Het ligt voor de hand dat het niet voldoende is zulke dingen aan een leverancier te vragen. Je dient dat te ondervinden en er altijd zeker van te zijn. Tegenwoordig is de betrouwbaarheid dalende, en ook inzake inkoop moet men uiterst voorzichting zijn. Het ligt trouwens lang niet altijd aan de leverancier als er iets mankeert. Wanneer de leverancier zelf te laat wordt voorzien, zit hij ook in het schip. Toch zijn er meestal mogelijkheden om zoiets op te lossen of aan te vatten ten gunste van de klant.

Waar let je op als je een leverancier zoekt? Op kwaliteit, prijs, levering en service. Gewoonlijk kijk je meer naar de kwaliteit die je ontvangt dan de kwaliteit die je vraagt. De prijs hangt als regel grotendeels daarvan af. De kwaliteit bepaalt meestal welk artikel je inkoopt, want verschillende kwaliteiten bieden zich dikwijls aan als verschillende produkten, in het gebruik, in de toepassing. Goedkoop is lang niet altijd voordeliger, dat weet elke ondernemer.

Het spreekt vanzelf dat een inkoper snelle levering prefereert. Wat snel is, hangt weer af van het produkt en het ge- of verbruik daarvan. Het is voordelig indien er weinig tijd verloopt tussen bestelling en aflevering. Het komt er vaak op neer dat de leverancier een voorraad voor je houdt. Maar van de andere kant moet je zeker van de leverdag ke zijn, ook als het langer zal duren.

Tenslotte maakt de service die je krijgt uit, welke leveranciers de beste voor je zijn. Die ser vice houdt verband met de techniek, of het gebruik van de produkten, met wat je verder mag verwachten aan informatie of voorlichting, aan mededeling van eventuele nieuwe produkten of methoden enzovoorts. Ook maakt het soms iets uit of de leverancier dichtbij of veraf is gevestigd, of hij groot of klein is, of hij zelfstandig is ofwel afhankelijk van een derde onderneming, en zulke dingen meer. Men dient altijd naar dergelijke feiten te vragen en ze te controleren, want er kan veel mee gemoeid zijn.

Al zulke dingen zijn in de regel van veel meer gewicht dan een korting op een massa-aankoop of de aandrang om bij een vriendje of een plaatsgenoot te kopen. Ook is niet van tevoren te bepalen of men beter bij een leverancier kan blijven ofwel bij meerdere inkoopt. Ook dit hangt af van het goed, de hoeveelheid en de gewenste service. Standaardartikelen kan men meestal op vele plaatsen inkopen, te maken specialiteiten natuurlijk niet. In alle gevallen evenwel dient de doorslag te geven het belang van het in te kopen artikel of de aan te schaffen dienst voor uw eigen produktie of prestatie.

Uw eigen klant heeft niets te maken met uw leveranciers en dus ook niets met hun fouten of gebreken. Daarom zijn leveranciers zo belangrijk voor u.

Reageer op dit artikel