nieuws

‘Betuwelijn van invloed op vaarwegen-budget’

bouwbreed

De binnenvaartschippers vrezen dat bij overschrijding van het budget voor de aanleg van de Betuwespoorlijn de uitgaven voor de vaarwegen zullen worden beperkt. De meerkosten van de Oosterscheldedam zijn immers ook ten laste gelegd van het vaarwegen-budget.

Aldus de Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale in een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de Betuwelijn.

Het betrof de eerste van in totaal drie hoorzittingen. Vandaag bezoekt de commissie Zuid-Holland, morgen staat de provincie Gelderland op het programma. Volgens de NPRC wordt met de aanleg van de Betuwelijn niet een deel van de groei van het wegvervoer opgevangen (zoals in het Structuurschema Verkeer en Vervoer staat vermeld), maar wordt lading van de binnenvaart afgenomen. Uit de Planologische Kernbeslissing blijkt dat de binnenvaartschippers in plaats van 3% meer 25 miljoen ton minder lading krijgen te vervoeren. Er is hier sprake van onheuse concurrentie, zo menen de binnenvaartschippers. En minister Maij heeft nog steeds geen garanties gegeven om in deze situatie verandering te brengen.

De woordvoerders van de Nederlandse Spoorwegen wezen er in de hoorzitting op dat de Betuwelijn absoluut noodzakelijk is voor de realisatie van de doelstelling het goederenvervoer per rail te bevorderen.

Zonder extra railinfrastructuur groeit het goederenvervoer nog slechts in geringe mate, en ontstaan meer conflicten met het personenvervoer. PvdA-Kamerlid Castricum vroeg zich in reactie daarop af of de groei van het goederenvervoer met enkele tientallen miljoenen tonnen niet te klein is. ‘De vraag is of een relatief kleine groei een dergelijk omvangrijke investering wel rechtvaardigt.’ Grootint (van de Betuwelijn op palen-variant) hield in zijn presentatie de Kamerleden voor dat de flyover tot een aanzienlijke geluidsreductie kan leiden. Er is bovendien geen sprake van trillingsoverlast omdat de palen voor de fly-over in de pleistocene zandlaag worden geheid. De meeste gebouwen zijn minder diep gefundeerd, en zullen dus weinig merken van trillingen. De actiegroepen tegen aanleg van de Betuwelijn, verenigd in de Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute, zullen er bij het werkbezoek in Zuid-Holland op aandringen het besluit voor bovengrondse aanleg van de goederenspoorlijn uit te stellen. Volgens woordvoerder J. Klerkx van de gezamenlijke actiegroepen mag de Tweede Kamer pas een besluit nemen over de Betuwelijn als duidelijker is aangetoond wat de economische en strategische voordelen zijn van aanleg van de goederenspoorlijn. ‘Als het bij wijze van spreken twee jaar duurt voor er duidelijkheid is, moet de beslissing met twee jaar worden uitgesteld’, aldus Klerkx. De Tweede Kamer zal op 22 november in een Uitgebreide Commissievergadering beslissen over het kabinetsbesluit tot bovengrondse aanleg van de Betuwelijn.

Reageer op dit artikel