nieuws

AVBB: meer woningbouw op ongewenste locaties

bouwbreed Premium

Er worden steeds minder bouwvergunningen verleend voor woningen op locaties in de zogeheten rijksprioriteitengemeenten. Dit zou een indicatie ke zijn dat het rijksbeleid, dat uitgaat van een concentratie van de woningbouw in deze gemeenten, niet effectief wordt uitgevoerd.

Bovenstaande concludeert het Algemeen Verbond Bouwbedrijf op basis van de resultaten van een rapportage over de nieuwbouwproduktie in de sociale en vrije sector, opgesteld door het Delftse onderzoeksinstituut OTB.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning heeft de werkgeversorganisatie inmiddels zijn ongerustheid uitgesproken over deze ontwikkeling.

De concentratie van de nieuwbouwproduktie in de rijksprioriteitengemeenten schommelde in het verleden altijd rond de 58%. In de periode januaridecember 1992 daalde het percentage echter, naar 56,7%.

Deze daling heeft zich doorgezet in de periode juli 1992-juni 1993 (56,4%), en uit de voorlopige gegevens over de afgifte van bouwvergunningen tot oktober blijkt dat de daling nog steeds niet een halt is toegeroepen.

De ontwikkeling duidt erop dat het rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting niet effectief wordt uitgevoerd, aldus het AVBB.

Een verhoging van de locatiesubsidies is volgens het verbond dan ook meer dan gewenst. De f. 60 miljoen die het rijk extra heeft uitgetrokken voor de vier grote stadsgewesten zijn in ieder geval onvoldoende.

Ook in andere stadsgewesten speelt de locatieproblematiek immers een belangrijke rol bij de onderhandelingen over de Vinex.

Bouwprogramma

Het AVBB vindt ook de keuze die staatssecretaris Heerma in het indicatieve woningbouwprogramma maakt -minder gesubsidieerde en meer ongesubsidieerde woningen- een verkeerde. ‘In de Trendbrief verdedigt de staatssecretaris deze verschuiving met de stelling dat de voorraad meer dan groot genoeg is om opvang te bieden aan de doelgroepen.

Het AVBB betwijfelt dit. De druk op de voorraad neemt toe door het huisvesten van het toenemende aantal asielzoekers. De doorstroming lijkt niet voldoende op gang te komen om ruimte aan te bieden aan de lagere inkomens.

In dit verband wordt opgemerkt dat er nu voorbereidingen moeten worden getroffen voor de toekomstige nieuwbouwproduktie. Men moet nu al beginnen met de actualisatie van de bestemmingsplannen, grondverwerving en het bouwrijp maken van locaties.

Over het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) merkt het AVBB tenslotte op niet in te ke stemmen met het plan van Heerma om de teveel gespaarde BWS-budgetten terug te vorderen. Er moet gespaard worden omdat er onvoldoende locaties beschikbaar zijn, en dat is mede het gevolg van het beleid dat VROM voert.

‘Het is dus niet redelijk om deze budgetten terug te vorderen en te gebruiken voor andere doeleinden.’

Reageer op dit artikel