nieuws

Amsterdam zet plan NieuwOost voorlopig in ijskast

bouwbreed Premium

Zolang de overheid niet met meer geld over de brug komt blijven de woningbouwplannen voor de locatie Amsterdam Nieuw-Oost in de kast liggen. En iedere dag dat overeenstemming over de rijksbijdrage uitblijft betekent dat een vertraging van het bouwprogramma.

Aldus de Amsterdamse wethouder J. Saris in een toelichting op het programma voor ruimtelijke vernieuwing.

Uit het deze week gepresenteerde programma blijkt dat Amsterdam zijn plannen op het gebied van woning- en kantorenbouw, wegenaanleg en openbaar vervoersvoorzieningen aanzienlijk heeft moeten bijstellen. Aanleiding hiertoe vormt een sterkere economische terugval dan aanvankelijk was voorzien.

Het programma vormt een jaarlijkse actuele toelichting op het Structuurplan, waarin plannen voor nieuwe woon- en werkgebieden, infrastructuur en recreatiepoen voor een periode van tien jaar worden vastgesteld.

Volgens de verantwoordelijk wethouder van ruimtelijke ordening, Saris, moet er tot 1995 rekening worden gehouden met minder uitgifte van kantoren en bedrijfsterreinen en minder, of zelfs helemaal geen winst voor het Grondbedrijf.

Dit heeft direct gevolgen voor de woningbouwplannen. Immers, het betekent dat er minder geld beschikbaar komt om plannen waarvan de grondexploitatie geld kost, te betalen.

In de gemeentelijke begroting moet verder met verliesgevende woningbouwplannen ten bedrage van f. 69 miljoen rekening worden gehouden. Daarvan is ongeveer f. 40 miljoen voor de vernieuwing van de Bijlmermeer bestemd.

Geen risicos

Duidelijk moet volgens Saris zijn dat de hoofdstad zich geen risicos kan permitteren. Voor de IJ-oevers betekent dat de eerstkomende jaren hoogstwaarschijnlijk geen nieuwbouw. Die vindt wel plaats aan de zuidkant van de stad, de Bijlmermeer en het westelijk havengebied.

Amsterdam heeft met dit programma nu alle hoop op het rijk gevestigd. Er wordt momenteel nog steeds onderhandeld over de Vinex-locaties.

‘Die duren al langer dan was gepland’, aldus Saris. In een eerder stadium werd Amsterdam blij verrast door het nieuws dat het rijk bereid is om f. 2,2 miljard beschikbaar te stellen voor de aanleg van railinfrastructuur in het hele gebied van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). Daarmee wordt het onder meer mogelijk om de zogenaamde noordzuidlijn tussen Amsterdamnoord en Schiphol aan te leggen. Nog geen half jaar geleden werd die nog gezien als een onbereikbaar ideaal. Verder ke de openbaar-vervoers-knoop bij het Centraal Station en de aansluiting van de beoogde nieuwbouwwijk Nieuw-Oost op het Amsterdamse railnet er nu komen.

Onzeker Daadwerkelijke bebouwing van de locatie Nieuw-Oost die zoals bekend in het IJmeer moet worden gerealiseerd, is vooralsnog uiterst onzeker.

Volgens de Vinex ke hioer zon 18000 woningen worden gebouwd. Echter, uit berekeningen en onderzoeken is komen vast te staan dat de grondexploitatie van NieuwOost een tekort van f. 432 miljoen oplevert. Het rijk heeft ondanks het aanbod van Amsterdam om hiervan f. 150 miljoen te betalen besloten het Vinexbod niet te verhogen. De overheid gaat ervan uit dat het verlies op de grondexploitatie in regionaal verband met winstgevende locaties moet worden vereffend.

In een toelichting zegt een woordvoerster van Amsterdam dat hiervoor de mogelijkheden te beperkt zijn. ‘Er is meer rijksteun nodig. En omdat daarover nog geen overeenstemming is, is besloten Nieuw-Oost dus in de kast te zetten. Aan de andere kant geloven we niet dat het rijk de locatie vergeet. Vooral niet omdat wel geld voor de ontsluiting is uitgetrokken.’

Vaststaat dat het uitblijven van een spoedige beslissing een daling van de bouwproduktie tot gevolg heeft.

Sanering

Daarnaast bezorgt de noodzakelijke bodemsanering de hoofdstad de nodige zorgen.

Amsterdam zit met een aantal grote en diverse kleinere bouwlocaties die vervuild zijn.

Alleen al in de binnenstad, waar het gemeentebestuur per jaar 1000 huizen wil bouwen, is iedere plek vervuild.

Geld voor de sanering die naar schatting in de miljarden loopt is er volgens de gemeente niet.

Reageer op dit artikel