nieuws

Wettelijke regeling saneren waterbodems

bouwbreed

Er komt een wettelijke regeling voor het saneren van verontreinigde waterbodems. De Wet bodembescherming zal hiervoor gewijzigd worden. Op voorstel van minister Alders (VROM) is de Ministerraad met deze wijzigingakkoord gegaan. Het wetsvoorstel is nu voorgelegd aan adviesinstanties.

De wetswijziging houdt in dat de waterkwaliteitsbeheerders in het vervolg verantwoordelijk zijn voor onderzoek en sanering van verontreinigde waterbodems. Op dit moment zijn dat de gemeenten en provincies. Voor de rijkswateren wordt de minister van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk. De minister wordt dan belast met het feitelijke onderzoek naar de verontreiniging en de sanering ervan, voor zover dit niet door derden, bijvoorbeeld een jachthaven, in eigen beheer geschiedt. Voor de regionale waterenwordt onder eindverantwoordelijkheid van de provincie de waterkwaliteitsbeheerder belast met de uitvoering van onderzoek en sanering. De waterkwaliteitsbeheerder gaat in het vervolg meebetalen in de kosten vansanering in plaats van de gemeente. De kosten bedragen per saneringsgeval voor de beheerder een drempelbedrag plus 10 percent van de totale kosten van onderzoek en sane ring. De overige kosten komen voor rekening van het rijk.

Vervuiling Veel bodems onder rivieren, meren en grachten zijn ernstig vervuild. Deze vervuilde waterbodems ke een gevaar betekenen voor volksgezondheid en milieu. Als de waterbodem nu wordt gesaneerd betaalt de gemeente hieraan mee. De sanering wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van provincie of gemeente. Bij de sanering van de waterbodems zijn op dit moment geen taken weggelegd voor de waterkwaliteitsbeheerder, over het algemeen waterschappen. Dit terwijl deze instantie een belang heeft bij een goede kwaliteit van waterbodems en hieraan in preventieve zin ook een bijdrage kan leveren. Feitelijke waterbodemsaneringen vinden thans nog weinig plaats. De meeste poen verkeren nog in de onderzoeksfase. Een omvangrijke sanering, naar verwachting meer dan tien miljoen gulden, waarmee waarschijnlijk eindvolgend jaar zal worden begonnen, betreft de Willemsvaart te Zwolle. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet, naar verwachting medio 1995, kan de waterkwaliteitsbeheerder op vrijwillige basis worden belastmet de sanering van waterbodems en de financiele bijdrage van de gemeente voor zijn rekening nemen.

Daartoe moeten dan afspraken worden gemaakt tussen provincie, waterkwaliteitsbeheerder en gemeenten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels