nieuws

Werknemers betalen prijs voor dynamiek van de arbeidsmarkt

bouwbreed

‘Werknemers moeten de prijs betalen voor de dynamiek op de arbeidsmarkt, die het kabinet voorstelt in de miljoenennota.’ Dat constateert de Bouw- en houtbond FNV in zijn commentaar op de begroting.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt, wijziging van de arbeidstijdwet, het niet verbindend verklaren van caos, opheffing van het uitzendverbod in de bouw en afschaffing van de ontslagtoets vooraf leidt tot uitholling en afbraak van de bescherming van arbeid. Voorzitter Roel de Vries: ‘De werkgevers ke met de duimen achter de bretels achterover leunen. Zij krijgen het op een gouden schaaltje aangeboden.’

Niet zinvol

De bond meent dat de voorgenomen taaksplitsing in de bouw niet zinvol is omdat het in de laagste loonschalen uitsluitend om ongeschoold werk gaat. De werkloosheid onder laaggeschoolden wordt versterkt door opgeschroefde eisen van het bedrijfsleven, waardoor hooggeschoolden de lager geschoolden verdringen.

Het niet-verbindend verklaren van de laagste loonschalen zal dan ook niet tot meer functies leiden in die loongroep. ‘Taaksplitsing staat trouwens op gespannen voet met de doelstelling van het kabinet om deelname aan kwalitatief goede arbeid te vergroten,’ meent de bond.

Desastreus

De bond is positief over het streven van het kabinet in de komende drie jaar nog eens 20000 werkervaringsplaatsen en eenzelfde aantal plaatsen extra in het leerlingwezen te creeren. Maar het afschaffen van het vergunningenstelsel voor uitzendbureaus vindt de bond desastreus voor de bouw.

‘De deur wordt opengezet naar malafiditeit en koppelbazerij. De bodem van kwaliteit en samenhang in de bouwnijverheid wordt zo weggeslagen.

Ongerichte in- en uitstroom worden versterkt en er komt ongelijke concurrentue tussen bedrijven en werknemers.

Grote bezwaren

De bond heeft grote bezwaren tegen het wijzigen van de referte-eis. ‘Die wijziging zal in de bouw hard aankomen.’

Betreurd wordt dat met ingang van 1995 de exploitatiesubsidies voor nieuwe sociale huurwoningen vervallen en dat de sociale koop wordt afgeschaft. De bond vreest dat het voorgestelde nieuwe systeemn van stimuleringsbijdragen en bereikbaarheidstoeslagen onvoldoende is voor een goede huisvesting van met name lagere inkomensgroepen.

De brutering zal een volgend kabinet vleugellam maken.

Immers, de politiek verliest daardoor directe invloed en daarmee de garantie dat corporaties zich zullen houden aan hun sociale taakstelling om ook te bouwen voor de laagste inkomensgroepen.

Ook de politieke controle op gemeenten die hun bouwprogrammas niet halen komt te vervallen.

Baggerbedrijf

De bond is blij met het plan van de Arbeidsinspectie bijzondere aandacht te besteden aan de bouw, het baggerbedrijf en de houtverwerkende bedrijven.

Maar controle en naleving van de arbowetten kan niet alleen aan sociale partners worden overgelaten. De Arbeidsinspectie moet, aldus de FNVbond, niet worden ingekrompen.

Reageer op dit artikel