nieuws

Politieke wil is bepalend voor beter waterbeheer

bouwbreed

De zwakste schakel in het waterbeheer -zowel in Nederland als elders- ligt op het terrein van visie en bestuur. Technologie en middelen zijn weliswaar wezenlijke elementen, maar de politieke wil om veranderingen door te voeren is bepalend voor te nemen maatregelen.

Dit zei S. Patijn, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, gisteren in Den Haag op het vijftiende congres van de International Commission on Irrigation and Drainage. In zijn voordracht, de zogenoemde ‘Keynote adress’, ging hij in op de ontwikkelingsstrategie die gevolgd zou moeten worden om tot integraal waterbeheer te geraken.

Het water, zo hield hij het internationale gezelschap voor, is een primaire behoefte en een economisch goed. Dat houdt in dat voor de overheid duidelijk een rol in het beheer daarvan is weggelegd. Zij mag zich nimmer hieraan onttrekken. Wel is het noodzakelijk dat bij belanghebbenden voor voldoende draagvlak wordt gezorgd door deze zoveel als mogelijk bij het beheer te betrekken. Het waterbeheer in de Nederlanden is traditioneel goed georganiseerd. Het was essentieel voor drainage en bij het bieden van veiligheid tegen hoge waterstanden. Het bestaan van de huidige structuren voor de strategische planvorming, uitvoering en leiding zijn te verklaren uit een historische achtergrond.

De bestuursstructuur heeft zich in het verleden steeds aangepast aan de aard en de schaal van het gevoerde waterbeheer. ‘Deze lijn moet worden gehandhaafd. Men moet uitgaan van de bestuursstructuur die er is en niet te snel grootscheepse bestuurlijke reorganisaties doorvoeren’, aldus Patijn.

Veranderingen

Veranderingen in het waterbe heer die in de loop van de tijden optreden, en de verschillen die men in verschillende gebieden in het waterbeheer aantreft, komen voort uit verschillen in de fysieke of sociale omgeving.

Hierdoor veranderen de maatschappelijke behoeften, hetgeen aanleiding geeft tot ontwikkelingen in de technologie of in de bestuurlijke structuur.

De actuele maatschappelijke behoefte houdt verband met het ‘waarom’ van het gevoerde waterbeheer, terwijl de beschikbare technologie en middelen en de bestuursstructuur bepalen hoe het waterbeheer wordt gevoerd.

Het is onvermijdelijk dat het waterbeheer in de volgende eeuw ten opzichte van de hui dige gang van zaken een verandering moet ondergaan, meent Patijn. De nadruk zal moeten liggen op bijvoorbeeld het invoeren van integraal waterbeheer, waarbij men probeert het systeem ‘water’ centraal te stellen en daarvan een duurzame ontwikkeling te waarborgen. Ook gaat het echter om het leveren van gereedschap (op zowel technisch als organisatorisch gebied), en -zeker niet het minst belangrijke- het op een lijn krijgen van alle betrokkenen.

Mondiaal

Op mondiaal niveau is ook sprake van knelpunten bij het waterbeheer. Die zijn het gevolg van grote veranderingen in zowel de sociale omgeving als de fysieke omgeving. De veranderingen komen bijvoorbeeld voort uit de toename van de wereldbevolking en de degradatie van het land. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar water toe en verschuift de maatschappelijke behoefte meer naar leefbaarheids- en ecologische functies. Dat zal ook mondiaal de nodige eisen stellen aan technologie en bestuur van het waterbeheer.

Reageer op dit artikel