nieuws

‘Ontwerp NEN ongezond voor nieuwe woningen’

bouwbreed

Bekrachtiging van ontwerp NEN 5128 ‘Bepalingsmethode Energieprestatie vormt volgens A.J.M. Willemsen van Tonzon warmte-isolatie een reeel gevaar voor de woningbouw. ‘Met de norm in de hand dreigen ‘ongezonde woningen’ te worden gemaakt met een hoog energieverbruik.

Dit terwijl het doel van de overheid juist is dat gezonde woningen worden gebouwd met een comfortabel binnenklimaat, met een zo gering mogelijk verbruik van fossiele brandstoffen. ‘Door een manco echter in het hoofdstuk Gezondheid van het Bouwbesluit is de basis voor een gezonde woning in de regelgeving niet gewaarborgd. In de voorgestelde Energieprestatienormering in het Ontwerp NEN 5128 wordt namelijk geen rekening gehouden met het basisprincipe voor energiezuinige woningbouw’, aldus Willemsen. ‘ Als’, zo stelt hij, ‘de huidige eisen die het Bouwbesluit in het hoofdstuk Energiezuinigheid stelt, aan de verschillende delen van een woning wordt vervangen door een eis betreffende de Energieprestatie van een woning, dan bestaat er een reeel gevaar, dat ongezonde woningen worden gebouwd met een hoog energieverbruik.

Dit indien niet tegelijkertijd de tekortkoming in het hoofdstuk Gezondheid wordt opgeheven.”

Het basisprincipe van energiezuinige woningbouw is volgens hem het creeren van een comfortabel binnenklimaat met een zo laag mogelijke temperatuur van de binnenlucht. Des te lager deze binnentemperatuur is des te lager is het totale warmteverlies van een woning door transmissie en ventilatie.

Binnentemperatuur

‘Het Ontwerp NEN 5128 houdt geen rekening met dit principe’, zo stelt Willemsen.

Het schrijft voor bij alle woningen te rekenen met dezelfde binnentemperatuur in de ‘woonzone. Namelijk overdag 19 grC, ’s avonds 20 grC en ’s nachts 15 grC. Dit is niet realistisch omdat de meeste bewoners de temperatuur van de binnenlucht zullen handhaven binnen een volgens hun gevoel comfortabele bandbreedte. Deze comfortabele bandbreedte wordt voornamelijk bepaald door de temperatuur van de vloer waarop men leeft. Bij een ongeisoleerde vloer is met de voorgeschreven temperaturen nog geen sprake van een comfortabel binnenklimaat. In de praktijk zullen bewoners een hogere luchttemperatuur handhaven om het gevoel van optrekkende koude van de vloer te compenseren. Bij zeer goed geisoleerde vloeren zullen veel bewoners de voorgeschreven luchttemperaturen als te warm ervaren en lagere temperaturen handhaven.”

Stookdrempel

Verder wordt er volgens Willemsen in het Ontwerp NEN5128 geen rekening gehouden met de stookdrempel.

Dit is de buitentemperatuur waarbij in de woning behoefte ontstaat aan extra warmte, zodra de temperatuur van de binnenlucht is gedaald tot onder de comfortabele bandbreedte.

Die situatie wordt in woningen zonder vloerisolatie eerder bereikt, dan in woningen met een behoorlijke vloerisolatie. ‘De vloerisolatie heeft nog een belangrijker effect op de stookdrempel. Als de binnen- en buitentemperatuur aan elkaar gelijk zijn verliest de woning bij een voldoende geisoleerde vloer nauwelijks of geen warmte door ventilatie of warmtetransmissie door ramen en muren. De ongeisoleerde vloer verliest daarentegen dan nog altijd warmte aan de meestal koudere bodem onder het huis. Daardoor gaat in dit geval een fors gedeelte van de warmtewinst door interne warmteproduktie en zoninstraling al direct verloren’, aldus Willemsen. ‘ Dat deel valt niet te benutten voor het verlagen van de stookdrempel.

De verschijning van de belangrijke Ontwerp-NEN-norm van mei dit jaar is nog steeds niet gepubliceerd in het officiele orgaan van het NNI (Nederlands Normalisatie-instituut).”

Commentaar

Gevraagd naar commentaar van het NNI antwoordde A.de Jong, dat de kritieken waaronder die van Tonzon te Enschede op het ogenblik nauwgezet worden bestudeerd en geanalyseerd. Er zijn volgens hem ongewoon veel kritieken losgekomen. Er zijn al ongeveer vijftien stuks binnen en dat is meer dan gemiddeld. Half september is er een bijeenkomst van de commissie en half oktober een volgende. Hij verwacht dat kort daarna besluiten vallen. Ongebruikelijk is volgens hem ook dat Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu), deeluitmakend van de beoordelingscommissie, aan Imbo Architecten BNA te Woudrichem opdracht heeft gegeven het ontwerp in poen te toetsen. Dat toont volgens De Jong het belang aan, dat aan de materie wordt gehecht. Hij verwacht echter toch dat de NEN 5128 nog dit najaar van kracht wordt.

Reageer op dit artikel