nieuws

Kamer gaat akkoord met nieuw overlegorgaan Ravi

bouwbreed

De Raad voor Vastgoedinformatie (Ravi) kan verder gaan met de voorbereiding van de Stichting Overlegorgaan Ravi. In een debat met staatssecretaris Heerma over de Structuurschets Vastgoedinformatievoorzieningen werd duidelijk dat de Tweede Kamer geen overwegende bezwaren had tegen het nieuwe orgaan.

De discussie over de wijze waarop de informatievoorziening over de meest uiteenlopende soorten van vastgoed kan worden geuniformeerd stamt al uit 1989.

In mei van dat jaar stuurde de toenmalige minister van VROM, drs. E.H.T.M. Nijpels, een brief aan de Ravi, waarin hij verzocht advies te geven over een structuurschets voor de vastgoedinformatievoorziening. Zon structuurschets zou op termijn moeten leiden dat er op uniforme wijze informatie wordt verzameld en verstrekt over de verschillende vastgoedobjecten van de diverse overheids- en niet-overheidsinstanties.

Drie jaar later, in 1992, kwam de Ravi niet met een advies, maar met een eigen structuurschets, waarin werd voorgesteld de coordinatie van de informatievoorziening te dereguleren naar de Ravi, die daartoe wordt omgevormd tot een overlegplatform.

In mei van dit jaar stuurde Heerma een brief naar de Kamer waarin hij verklaarde in te ke stemmen met de plannen voor de herstructurering.

De staatsssecretaris zegde daarbij toe de helft van de jaarlijkse kosten voor het secretariaat (geschat op f. 1 miljoen per jaar) voor zijn rekening te zullen nemen. De andere helft moeten worden opgebracht door de deelnemende partijen, aldus Heerma.

Inmiddels hebben op grond daarvan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (VvK) laten weten niet meer te zullen deelnemen aan het platform.

Toelichting

Bij de diverse fracties in de Tweede Kamer bleek onduidelijkheid te bestaan over de rol en verantwoordelijkheden die Heerma als coordinerend bewindsman voor de vastgoedinformatie in de nieuwe opzet moet nemen. De staatssecretaris legde uit dat de regering zich commiteert aan de uitgangspunten en aanbevelingen van de structuurschets, maar de organisatie en uitvoering ervan aan het overlegorgaan zelf toevertrouwt. Heerma blijft verantwoordelijk voor en dus ook aanspreekbaar over het verloop en het welslagen van de operatie. ‘Als men er, op zijn Amsterdams gezegd, een puinbak van maakt, dan behoort het tot de verantwoordelijkheid van de bewindsman met andere voorstellen te komen.’ De woordvoerders toonden zich eveneens verontrust over het uit het overleg stappen van de VNG en de VvK.

Heerma erkende dat deze partijen in het overlegorgaan een belangrijke rol spelen. De VvK zou echter alweer hebben toegezegd deel te nemen aan het platform. Met de VNG zal Heerma op korte termijn in overleg treden. ‘Over de uitkomst daarvan zal ik de Kamer nog nader berichten.’

De stichting overlegorgaan Ravi zal op 1 december 1993 worden opgericht. De Kamer wordt ieder jaar op de hoogte gebracht van de vorderingen van het overlegorgaan. In 1996 zal er een evaluatie plaatshebben.

Reageer op dit artikel