nieuws

Bouwbonden geschrokken van commissie-Buurmeijer

bouwbreed Premium

De werknemersorganisaties in de bouw zijn in het geheel niet te spreken over de eindrapportage en aanbevelingen van de Parlementarie Enquetecommissie Uitvoeringsorganen Sociale Zekerheid. De Bouw- en Houtbond FNV toont zich ‘bijzonder geschokt’ en vindt het maar ‘slechte aanbevelingen’; de Hout- en Bouwbond CNV spreekt van ‘een zwarte dag voor de sociale zekerheid’.

Volgens Gijs Wildeman van de Hout- en Bouwbond CNV wordt op deze wijze ‘de solidariteit ingeruild voor de macht van de markt. Dit zal met name funeste gevolgen hebben voor de werknemers in de bouw- en houtnijverheid. Zij lopen immers een groter risico om ziek of arbeidsongeschikt te worden. Zij betalen straks de rekening van de destructieve dadendrang van de enquetecommissie.’

Ook de Bouw- en Houtbond FNV wijst er op dat de solidariteitsgedachte komt te vervallen als de voorstellen van de commissie door de politiek worden overgenomen. De kosten van de sociale zekerheid zullen worden afgewenteld op de individuele werknemers, terwijl de risicos juist in de bouw collectief zouden moeten worden gedragen.

Bestuurder Jaap van der Linden: ‘We zouden dat wel in cao-verband ke regelen, ware het niet dat de algemeen verbindend verklaring komt te vervallen. Het zal moeilijk zijn om dat in de bouw, met 16000 werkgevers, waarvan 8000 hele kleintjes, op bedrijfsniveau geregeld te krijgen.’

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf toont zich in een eerste reactie verheugd over de conclusies en aanbevelingen van de enquetecommissie. Woordvoerder mr. M. van der Ent: ‘De schuld voor het uit de handen lopen van de kosten van het sociale zekerheidsstelsel wordt heel duidelijk niet bij de sociale partners gelegd. Wat dat betreft kan het parlement en de minister van Sociale Zaken de hand in eigen boezem steken.’ Een slecht punt is volgens het AVBB de aanbeveling de Algemeen Verbindend Verklaring niet te laten gelden voor de cao-paragrafen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. ‘Dat leidt tot onduidelijkheid en scheve concurrentieverhoudingen tussen georganiseerde en niet-georganiseerde bouwbedrijven. Bovendien wordt de sociale infrastructuur die we in de bouw hebben opgetuigd ondermijnd.’

Politiek

In de Tweede Kamer reageerden de regeringsfracties van CDA en PvdA terughoudend op het eindrapport van de parlementaire enquetecommissie sociale zekerheid. Zij delen de analyse van de commissie over wat er mis is bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen, maar plaatsen kanttekeningen bij de aanbevelingen in het rapport.

Het CDA spreekt van een ‘enorme sprong’ van analyse naar aanbevelingen. De PvdA vindt dat de commissie moet aantonen waarom er zo kort na recente wetswijzigingen een nieuwe drastische ingreep in de sociale zekerheid nodig is.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer staat positief tegenover de aanbevelingen van de enquetecommissie sociale zekerheid. Ze is blij dat de commissie niet alleen de uitvoering, maar ook het stelsel van de sociale zekerheid grondig wil wijzigen. De fractie spreekt van een ‘uitdaging’.

De fractie van D66 staat op hoofdlijnen achter de aanbevelingen van de parlementaire enquetecommissie sociale zekerheid, evenals GPV en SGP.

D66-kamerlid Groenman noemt de voorstellen van de commissie-Buurmeijer ‘interessant’, met name de ‘grondgedachte dat het bij de werknemersverzekeringen in de eerste plaats moet gaan om het weer aan de slag helpen van uitkeringsgerechtigden.

GroenLinks is in een eerste reactie niet overtuigd van de juistheid van de voorgestelde wijzigingen in Ziektewet en wao.

Zij is bevreesd dat de solidariteit tussen werknemers op de tocht komt te staan bij privatisering van de Ziektewet.

Reageer op dit artikel