nieuws

AVBB acht realisering van extra bouwopgave onmogelijk

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf acht het op dit moment onmogelijk de extra bouwopgave van 144000 woningen te realiseren. Met name de vertraging die de Vinex-onderhandelingen tussen de rijksoverheid en de stadsgewesten hebben opgelopen baart de werkgeversorganisatie grote zorgen. Zij vraagt zich af wat het rijk aan deze dreigende situatie denkt te gaan doen.

Het AVBB maakt melding van zijn zorgen in een brief aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer, de prioriteitenbrief. De brief wordt nu gestuurd, omdat er volgens voorzitter H.P.

Barth te weinig tijd is tussen Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen om te reageren op de beleidsvoornemens voor 1994.

Een woordvoerster van het AVBB verklaarde in een toelichting op de brief dat de Vinex-onderhandelingen met de stadsgewesten forse vertraging hebben opgelopen. De bewindslieden van VROM hadden immers gezegd dat de onderhandelingen voor het zomerreces zouden worden afgerond. Dat is nu over het reces heengetild, en het is nog maar de vraag of ze binnen afzienbare tijd wel tot overeenstemming zullen komen.

Een van de redenen voor de moeizame onderhandelingen is het verschil tussen de hoogte van het rijksbod en het bedrag dat de stadsgewesten voor de uitvoering van hun taken vragen. Reden voor het AVBB om in zijn brief voor te stellen de overblijvende BWS-budgetten (geschat op ten minste f. 300 miljoen, – EH) in te zetten in de financiele besprekeningen.

Aan de andere kant staat de markt, die een duidelijke rol krijgt toebedeeld bij de uitvoering van het bouwprogramma.

‘Men kan zich afvragen of daar wel voldoende rekening wordt gehouden. Wij menen in ieder geval dat onder de huidige omstandigheden de markt niet in staat is die rol op zich te nemen.’

Infrastructuur

In de AVBB-brief wordt tevens aandacht gevraagd voor de investeringen in de infrastructuur. De f. 1,7 miljard die het kabinet tot 2000 extra wil besteden aan de infrastructuur is volgens het Algemeen Verbond Bouwbedrijf onvoldoende en te onzeker.

Daarom moet het investeringsbudget, jaarlijks en met ingang van 1994, structureel worden verhoogd tot minimaal 3% van het Nationaal Inkomen. Zonder een dergelijke vergroting van het investeringsbudget zal Nederland zijn positie als transport- en distributieland niet ke handhaven, aldus het AVBB.

Verder wordt gepleit voor een betere binnejaarlijkse spreiding van de overheidsopdrachten. Discontinuiteit moet te allen tijde worden voorkomen.

De inspanningsovereenkomst die hiertoe begin dit jaar is ondertekend is een eerste aanzet, maar daar mag het niet bij blijven. Een mogelijke oplossing is volgens het verbond het aanleggen een reservelijst met besteksklare poen.

Het AVBB noemt het onaanvaardbaar dat de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf en de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw er per 1 augustus taken hebben bijgekregen met betrekking tot het Middelbaar Beroepsonderwijs, zonder dar daarvoor meer geld beschikbaar is gesteld. De werkgeversorganisatie dringt er bij de regering op aan met spoed extra geld vrij te maken.

Milieu

Ten aanzien van het milieu wordt onder andere opgemerkt dat de regels, procedures en normen beter moeten worden beoordeeld op hun praktische uitvoerbaarheid, kostenconsequenties en hun werkelijke effect voor het milieu. voor een dergelijke toetsing komen als eerste hete Bouwstoffenbesluit en het Stralingsbeleid in aanmerking.

Het AVBB is voorstander van een gedegen kosten/batenanalyse, voorafgaand aan elke milieumaatregel. ‘De overheid dient daarvoor een model op te stellen en het gebruik ervan wettelijk vast te leggen.’

Ten slotte wordt gewezen op de geringe vraag naar en het vrijwel ontbreken van de acceptatie van milieuvriendelijke alternatieven in de markt.

‘Opdrachtgevers, financiers en consumenten blijken eenvoudigweg geen behoefte te hebben aan milieuvriendelijk bouwen. Zij hebben er de meerkosten niet voor over en hebben vooroordelen wat betreft de kwaliteit van milieuvriendelijke bouwmaterialen.’

Het AVBB signaleert dat de bouwbedrijven zich onder invloed hiervan terughoudend opstellen als het gaat om het ontwikkelen en aanbieden van milieuvriendelijke produkten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels