nieuws

Vertech-installatie krijgt nu al grotere capaciteit

bouwbreed

De installatie voor de natte oxydatie van zuiveringsslib die in Apeldoorn wordt aangelegd zal volgend jaar maart in gebruik worden genomen. Afgelopen juni kon de ingebruikname niet doorgaan in verband met een storing. De situatie dat de installatie noodgedwongen buiten bedrijf moest blijven is aangegrepen om een voorgenomen uitbreiding ter verhoging van de verwerkingscapaciteit nu reeds te realiseren.

De installatie in Apeldoorn is de eerste grootschalige commerciele toepassing van het Vertech natte oxydatieproces voor de verwerking van zuiveringsslib, afkomstig van zuiveringsinstallaties van afvalwater. Natte oxydatie is het verbranden onder hoge druk bij toevoeging van zuurstof. De techniek is door Vertech einde jaren ’80 aangekocht van een Amerikaans bedrijf op basis van de resultaten van een bovengrondse proefinstallatie in Longmont bij Denver in Colorado. Bij de installatie die nu door Vertech Treatment Systems in Apeldoorn is aangelegd wordt de hoge druk bereikt in een verticale installatie die reikt tot 1280 meter onder maaiveld. Het zuiveringsslib wordt door buizen naar bene den gevoerd. Door injecteren met zuurstof worden alle organische bestanddelen bij een temperatuur van 280 grC verbrand. Niet verbrandbare resten en overtollig water worden naar boven afgevoerd. Momenteel is men bij Vertech bezig het totale plan voor de uitbreiding uit te werken. Onderdeel daarvan is onderzoek naar mogelijke oplossingen ter voorkomingn van verdere storingen in de reactor. Directeur K.M. Heerema van Vertech Treatment Systems BV heeft laten weten dat het eigenlijke werk voor de uitbreiding binnenkort zal beginnen. De capaciteit van de installatie zal met ongeveer 30% toenemen. De reactor kan dat zonder wijziging aan. De overige apparatuur moet wel aan de hogere capaciteit worden aangepast.

Heerema: ‘De uitbreiding zat toch al in de pen. Die was begin dit jaar al voorlopig uitgewerkt. Omdat de installatie toch stil kwam te liggen is be sloten het meteen aan te pakken. Er wordt voldaan aan het contract met de klanten als de zaak 1 maart volgend jaar operationeel is.’

Bedrijfszeker

Heerema is ervan overtuigd op 1 maart volgend jaar over een installatie met een bedrijfszeker zuiveringsproces voor het slib te beschikken.

Het onderzoek naar de storing vormt maar een klein deel van het uitbreidingswerk. De oorzaak van de storing ligt volgens hem bij het afzetten van kalkachtige bestanddelen op de wanden van de reactor. Die afzetting had dergelijke vormen aangenomen dat de doorstroming werd belememerd. Het verschijnsel dat zich aanslag zou vormen op de wanden van de buizen van de reactor was bij Vertech op zich wel bekend.

Nu is in de praktijk gebleken in welke mate het verschijnsel zich voordoet. Inmiddels is bekend hoe het zal worden weggehaald. Er worden proeven uitgevoerd om de buizen met zuur te wassen. Bezien wordt hoe de wasopperatie is uit te voeren en hoe dit in het onderhoudsschema van de reactor zou moeten worden inge past.

Reageer op dit artikel