nieuws

Groot deel rioolwerken volgend jaar aangepakt

bouwbreed Premium

Volgend jaar zal een groot aantal rioolwerkzaamheden in ons land worden aangepakt. Een en ander is het gevolg van de verplichte inventarisatie met een daaraan gekoppeld plan van aanpak dat de gemeenten volgens de Wet Milieubeheer dit jaar moeten hebben afgerond.

Op 1 maart van dit jaar zijn de gemeenten in het kader van de Wet Milieubeheer verplicht gesteld om voor 1994 hun rioleringsbeleid vast te leggen in een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In deze plannen moet de gewenste (milieu)situatie van het rioolstelsel in de gemeente worden gedefinieerd. Daarnaast moet voor de lange termijn een strategie worden ontwikkeld om die situatie te bereiken. Voor de korte termijn dient een actieprogramma te worden opgesteld.

Een groot deel van de gemeenten is inmiddels begonnen met een plan van aanpak of het uitwerken van een beleidsplan.

Een beperkt aantal gemeenten heeft een concept-plan voor beoordeling toegezonden aan de verantwoordelijk instanties als de provincie, de Milieu-inspectie of de waterschappen.

Een belangrijk nieuw element in het rioolbeheer voor de gemeente vormt de verplichting om milieu-effecten in getallen uit te drukken. Het is belangrijk dat ze dit doen omdat hiermee de meest effectieve maat regelen ke worden gekozen. Die maatregelen varieren van het renoveren van stukken riool tot het verplaatsen van de vuiluitstoot van kwetsbare naar minder kwetsbare wateren.

De gemeenten schakelen voor de inventarisatie veelal ingenieursbureaus in. Inspelend op de wetgeving hebben de belangrijke ingenieursbureaus de laatste jaren geinvesteerd in de ontwikkeling van modellen om de milieu-effecten, de maatregelen en de resulterende lasten voor de burger te voorspellen en te optimaliseren. Met name de zogeheten ‘vuiluitworpmodellen’ zijn van belang om optimaal te ke voldoen aan de verscherpte eisen voor de lozingen op het oppervlaktewater.

Alarmbel

Ingenieursbureau Oranjewoud in Almere wordt momenteel overstelpt met aanvragen van gemeenten om te assisteren bij het rioleringsbeleidsplan. Volgens een woordvoerder heeft het bedrijf reeds voor tientallen gemeenten een plan opgesteld. Het verwacht dat vanaf volgend jaar aannemers aan de slag ke om onder meer de verouderde riolen te vervangen en nieuwe riolen aan te leggen in de zogenaamde buitengebieden. Een probleem in veel gemeenten vormt, aldus de woordvoerde, de rioolbelasting die als gevolg van een en ander flink zal gaan stijgen. De Consumentenbond heeft inmiddels de ‘alarmbel’ geluid over de explosieve stijging van de gemeentelijke belastingen.

Reageer op dit artikel