nieuws

Bij dakdekkers nog veel vragen over Bouwbesluit

bouwbreed

Een dakdekkersbedrijf moet in alle gevallen voldoen aan het Bouwbesluit. Dat stelde directeur G. Blankendaal van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op de studiemiddag ‘Daken en Bouwbesluit’ van de Vereniging van Nederlandse Dakrolfabrikanten Venedak in Zeist.

Op de studiemiddag trachtten betrokkenen een zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die bij veel dakdekkersbedrijven leven met betrekking tot het Bouwbesluit. Volgens J.H.C. Paasschens, directeur van Erdo en tevens bestuurslid branchevereniging dakdekkersbedrijven Vebidak, zijn de vragen die de dakbedekkingsbedrijven nog steeds het meest bezighouden onder andere hoe te handelen bij opdrachten, die zijn gebaseerd op de bestekken die uitvoeringen voorschrijven, die niet aan het Bouwbesluit voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de isolatiewaarde. Direct daaraan gekoppeld de vraag, of de dakdekker vrijuit gaat als hij een waarschuwing in de schriftelijke opdrachtbevestiging opneemt. Paasschens stelt ten aanzien hiervan, dat de meeste dakbedekkingsbedrijven en aanverwante organisaties weten, dat nog geen 5% van de gebouwen in Nederland aan de eisen van isolatie voldoet.

Blankendaal was het meest direct in zijn antwoord. Hij stelde dat ervan uit moet worden gegaan dat in alle gevallen moet worden voldaan aan het Bouwbesluit. In dat geval moet door de gemeente worden aangegeven wat nodig is. Het kan echter zijn, zo zwakte hij af, dat de gemeente dat niet wil.

Want het hele traject van isolatie is een moeilijk traject, omdat het niet alleen over de isolatie van een dak gaat, maar ook over die van wanden, vloeren en dergelijke. Het totaal moet aan een bepaalde waarde voldoen. In principe moet er worden uitgegaan van wat het pakket voor de renovatie aangeeft.

Renovaties

Verder bleek op de studiemiddag dat er op het gebied van de isolatie voor bestaande bouw in het Bouwbesluit niets is geregeld. Wel voor nieuwbouw.

Bij renovaties is de mogelijkheid opengelaten vrijstelling te verlenen. Er is daarbij in het besluit een specifieke grens genoemd, die echter veel lager ligt dan voor de nieuwbouw wordt gehanteerd. Daarop kan de dakdekker zich beroepen.

De gemeente moet beleid ontwikkelen, maar dat kan afhankelijk van de gemeente verschillend uitpakken. Isoleren is in het Bouwbesluit behandeld onder het hoofstuk vier, energieverlies. Daar staat in, dat er alleen maar een eis gesteld kan worden aan de isolatiewaarde wanneer er sprake is van energieverlies. Dat betekent derhalve, dat wanneer er geen energie wordt toegevoegd er ook geen sprake kan zijn van verlies. Er worden gebouwen in het Bouwbesluit omschreven welke wel en niet behoeven te worden geisoleerd.

Mr. E. van der Wiel van Trenite van Doorne advocaten en notarissen, onderschreef bovenstaande. Hij merkte voorts op, dat het heel wel mogelijk is, dat om welke reden dan ook helemaal niet kan worden voldaan aan de prestatienorm van het Bouwbesluit. In dat geval staat het de aanbieder vrij alternatieven aan te dragen, zodat er wel aan kan worden vol daan, maar dat moet dan wel aan de gemeente worden bewezen aan de hand van rapportages. In het algemeen kan volgens hem worden gesteld, dat de (onder)aannemer bij afwijkingen van het Bouwbesluit bij renovaties vrijuit gaat, als hij voldoet aan de waarschuwingsplicht.

Aangetekend

De waarschuwing dient volgens Van der Wiel bij voorkeur per aangetekend schrijven te worden verzonden. Een (onder)aannemer kan zich achteraf slechts in beperkte mate beroepen op het feit dat hij niet gezien heeft dat niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan.

Hij wordt namelijk als deskundige gezien. Als de deskundigheid ontbreekt, dan moet hij daarvoor zorgen. Een tweede vraag betrof het afschot. Volgens Paaschen kon het toch niet zo zijn, dat een dakdekker bij onvoldoende afschot aansprakelijk kan worden gesteld.

Ook hier geldt, zo bleek, de waarschuwingsplicht in de vorm van een schriftelijke melding. Een andere vraag was, of het Bouwbesluit alleen van toepassing is op werkzaamheden waarvoor een Bouwvergunning nodig is. Het antwoord op deze vraag was volgens Van der Wiel kort te geven. ‘Het Bouwbesluit geldt altijd. Ook als er geen bouwvergunning is vereist.’

Indien voorts de (onder)aannemer geheel heeft gehandeld volgens het Bouwbesluit is deze naderhand volgens hem niet aansprakelijk voor schade. Dit in antwoord op een andere vraag. Treedt er naderhand stormschade op, dan volgen de gebruikelijke procedures om de oorzaak en schuldigen van de schade vast te stellen en komen verzekeringsmaatschappijen in beeld.

Reageer op dit artikel