nieuws

Zundert geeft ongelimiteerd vergunning voor woningen af

bouwbreed

Noord-Brabant is kort na de affaire-Rucphen opgeschrikt door een tweede schandaal, dat de gemeente Zundert in opspraak heeft gebracht. Dit grensdorp met goed 12000 inwoners heeft in z’n eentje nu al bouwvergunningen afgegeven voor bijna 350 woningen, terwijl dat bijna de totale hoeveelheid is die tot 2000 mag worden gebouwd. Daardoor worden ook nog acht andere gemeenten benadeeld, die samen met Zundert in een ‘cluster’ zitten en jaarlijks totaal vierhonderderd woningen mogen bouwen. Schadepost Door middel van een voorbereidingsbesluit zou de provincie Brabant iedere verdere bouwaktiviteit in dit Zundertse plan ke laten stopzetten. Dat zou dan een schadepost van miljoenen ke betekenen voor de 150 huizen die daar nu in aanbouw zijn. Verwacht wordt dat die schade door gedeeltelijke ‘legalise ring’ van die bouwaktiviteiten beperkt kan worden gehouden. Sociale bouw Op die strafmaatregelen heeft de voorzitter van de Regionale Volkshuisvestings Commissie (RVC), J. van de Wetering, in het provinciehuis Den Bosch aangedrongen. Hij verklaarde het niet te ke accepteren dat Zundert in een sterk verouderd bestemmingsplan maar raak bouwt in voornamelijk de vrije sector, terwijl van het toegewezen contingent haast niets overblijft voor woningzoekenden, die op de sociale bouw zijn aangewezen. De wachtlijst voor dat type woningen in Zundert is lang. Die woningzoekenden, aldus Van de Wetering, ervaren intussen wel dat asielzoekers en andere toegelaten vreemdelingen wel snel huisvesting krijgen uit een speciaal gesubsidieerd extra contingent. ‘Ik heb nu aan de bel getrokken’, aldus Van de Wetering, ‘omdat ik uit aktuele produktiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heb ke aflezen hoe Zundert de afspraken over richtgetallen voor woningproduktie aan z’n laars lapt. Meestal komt dat pas achteraf uit. Nu heb ik ke ingrijpen op een moment dat het nog niet te laat is.’ Brabant kent al jaren richtgetallen voor de woningproduktie per gemeente of clusters daarvan. Ze zijn afgestemd op de gemeentelijke groeiklassen. Zundert zit in klasse drie, samen met Zevenbergen, Werkendam, Aalburg, Woudrichem, Raamsdonk, Made en Drimmelen, Geertruidenberg en Baarle Nassau. Die gemeenten hebben, nu de RVC-voorzitter de alarmklok heeft geluid, alle gelegenheid tegen de bouwhonger van Zundert in het geweer te komen. Naar verwachting zullen zij eisen dat hun aandeel in de geclusterde toewijzing van woningen tot 2000 onverkort wordt gehandhaafd. ‘Laakbaar’ RVC-voorzitter Van de Wetering, zelf wethouder in het medebenadeelde Zevenbergen, benadrukt dat het Zundertse bouwschandaal nog omvangrijker is dan uit eerste aanwijzingen viel af te leiden. Zundert heeft voor de periode 1992-2000 toestemming voor het bouwen van 356 woningen. Dat is vorig jaar tussen de provincie en deze gemeente vastgelegd. Van die 356 huizen is al een kwantum van 311 woningen verbruikt. Die zijn o`f al gebouwd, dan wel nog in aanbouw, o`f er is al een bouwvergunning voor afgegeven, aldus de RVC-voorzitter. Voor de komende 8,5 jaar blijven er dus 12 woningen voor Zundert over. ‘En omdat ik er vooral zit voor de sociale woningbouw en er mede op toezie dat de zwaksten in de samenleving ook aan bod moeten komen, vind ik dat vrije sector-egoisme van Zundert laakbaar’, zegt Van de Wetering. Dat er zo driftig wordt gebouwd in Zunderts buitengebied heeft alles te maken met het gemak, waarmee dat in het huidige bestemmingsplan kan. Het meest recente plan dateert van 1961. Al sinds 1973 probeert Zundert tevergeefs een raadsmeerderheid te vinden voor aktuele aanpassing. Intussen leveren al die vrije sektor-woningen aanzienlijk meer aan onroerend goedbelasting op, dan wanneer de sociale bouw op afgemeten kavels de voorkeur zou hebben gehad. Voor eigen mensen Burgemeester N. Molhoek van Zundert voert o.m. als verweer aan dat hij niet over wettelijke middelen beschikt om bouwvergunningen te weigeren. ‘Maar hij kan wel z’n bestemmingsplan zo aanpassen dat onbelemmerde vrije sectorbouw daar niet langer mogelijks is’, reageert Van de Wetering. Zunderts burgemeester houdt tegelijkertijd vol dat hij zich niet langer gebonden acht aan afspraken over richtgetallen, omdat die naar zijn mening zijn achterhaald. Iedere gemeente moet voor eigen mensen naar behoefte ke bouwen, is zijn opvatting. Zunderts burgemeester meent op die manier de wachtlijst van woningzoekenden in zijn gemeente te ke bekorten. Want ten eerste komt door het bouwen van vrije sector-woningen de doorstroming beter op gang (andere huizen komen vrij) en ten tweede wordt de lijst niet langer als jonge mensen de gelegenheid krijgen zelf iets te bouwen. Die argumenten wijst de RVCvoorzitter grotendeels af. In Zundert is veel meer vraag naar sociale huisvesting dan het gemeentebestuur voorgeeft, meent hij.

Brabants provinciebestuur is zo verontwaardigd over dit bouw-egoisme dat het Zunderts kwantum met onmiddellijke ingang heeft gekort. Bovendien hangen Zundert planologische maatregelen boven het hoofd. Die houden in dat het al ruim dertig jaar niet aangepaste bestemmingsplan buitengebied verplicht en met spoed moet worden ‘gerenoveerd’.

Reageer op dit artikel