nieuws

Verzekeringspoot SFB bewijst bestaansrecht

bouwbreed

De NV Schadeverzekeringsmij SFB i.o. heeft haar bestaansrecht al bewezen nog voor de Verzekeringskamer en Justitie er voor hebben ke zorgen dat het achtervoegsel ‘in oprichting’ kan verdwijnen. Al ruim 3500 grotere bouwbedrijven hebben de maatschappij om een offerte gevraagd teneinde voor hun werknemers het wao-risico af te dekken. Het gaat dan voornamelijk om uta-personeel, dat niet kan terugvallen op een collectieve regeling via een cao.

Dezer dagen verwacht drs. J.J.P. Schouten, naast drs. J.W.E. Neervens bestuurder van de NV, de goedkeuring van de Verzekeringskamer en Justitie. Behalve een bestuur is ook al de verplichte Raad van Commissarissen gevormd, bestaande uit de heer T.A.W.M. Jacobs, directeur van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, voorzitter Fr. van der Meulen van de Hout- en Bouwbond CNV en directeur J. Krupe van de gelijknamige holding. ‘Het leek er in het begin op dat grote ondernemingen in het geheel geen belangstelling hadden voor wat wij konden bieden. Maar het tegendeel is waar gebleken. Heel veel grote ondernemingen -en dan bedoel ik echt grote als bijvoorbeeld Ballast Nedam, BAM-groep, NBM-Amstelland en dergelijke- hebben ons offertes gevraagd om het wao-risico voor hun personeel aan vullend te verzekeren’, aldus Schouten. ‘Ook ondernemingen, die over een eigen pensioenfonds beschikken, beslissen gewoon op economische gronden dat het zin heeft met ons in zee te gaan.’

Schouten waagt zich nog niet aan het aangeven welk deel van de markt binnen de bouw zijn maatschappij met de 3000 tot 4000 offertes zal dekken.

‘Maar dat het een groot aandeel is staat vast omdat de bouw ook uit heel wat kleine ondernemingen bestaat, waar nauwelijks uta-mensen in dienst zijn.’ Een en ander lijkt het gevolg van de raamcontracten, die zowel de VGBouw als de NVWB met de Schadeverzekeringsmij. SFB voor hun leden konden afsluiten en de intentieverklaring richting NVOB, dat zijn leden zouden mogen rekenen op een premie van 1,72% met een korting van ruim 5% bij vooruitbetaling van premie en dergelijke.

‘Overigens betekenen deze raamcontracten natuurlijk niet dat wij al hun leden als klant krijgen. Wel dat deze werkgeversorganisaties achter onze aanbiedingen staan’, aldus Schouten. Dat kan op korte termijn ook worden gezegd van de werknemersorganisaties in de bouw -de bouwbonden van FNV en CNV en de VHP Bouw- die zaterdag jl.

overeenkwamen voor hun leden eveneens een raamcontract bij het SFB af te sluiten.

Schouten zegt als SFB-directeur ‘niet blij te zijn met de verdeeldheid binnen de branche’, die werkgevers er toe brachten al raamcontracten af te sluiten, terwijl partijen nog bezig waren te onderhandelen over een uta-cao, waarin een collectieve reparatie van het wao-gat had ke worden opgenomen.

Goed huis

‘Maar als verzekeraar is het mij om het even of dat collectief, dan wel op ondernemingsniveau collectief dan wel individueel gebeurt. We willen gewoon een goed huis voor de bouwnijverheid zijn, dat oplossingen aanbiedt aan partijen voor ontwikkelingen, die zich in de sociale zekerheidssfeer voordoen’, aldus Schouten.

‘Het gaat wat die sociale zekerheid betreft in ons land naar een publiekrechtelijke basis, waarboven een privaatrechterlijk collectief deel kan komen, af te spreken door partijen, dat tenslotte nog zou ke worden gevolgd door een vrijwillig te verzekeren deel. Het lijkt me niet verstandig te zeggen of dat goed of kwaad is. Het is gewoon een maatschappelijke ontwikkeling, die ons in ieder geval de mogelijkheid biedt een breder pakket aan te bieden’, aldus Schouten. ‘Tot nu toe hebben we moeten bieden wat ‘Den Haag’ voorschreef of partijen in de bouw overeenkwamen.

Het innovatieve zit er nu in dat wij zelf zaken ke aanbieden, waaraan partijen volgens ons behoefte hebben. Er is duidelijk sprake van marketing en produktontwikkeling. Zo komen we dichter bij de klanten te staan.’ Hij zegt niet bang te zijn dat werkgevers en werknemers, partijen in het SFB, zijn verzekeringsmaatschappij zullen aanvallen nu ze de ene keer met een werkgeversorganisatie, dan weer met een werknemersorganisatie mantelcontracten sluit. ‘Als we grotere concurrentie in de sociale zekerheid willen, moet er een markt zijn. Een markt met een groenteboer is geen markt.’ Wel is er wat voor de zogenaamde een polis-gedachte, zoals de SFB dat voorstelt.

‘Dat lijkt ons voor de bouw van groot belang. Het zou de mobiliteit in de bedrijfstak bevorderen, als niet iedere keer mensen die van baan veranderen zich moeten vergewissen of en zo ja op welke (afwijkende) voorwaarden men op het punt van de wao-aanvulling is verzekerd.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels