nieuws

Onderzoek naar asbest in installatieprodukten

bouwbreed

De Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) is bezig te inventariseren of en in hoeverre cv-ketels asbesthoudend zijn. Ook wordt nagegaan of er nog meer installatietechnische produkten zijn die deze schadelijke stof bevatten. Het onderzoek maakt deel uit van een initiatief om te komen tot een nieuwe opleiding ‘omgaan met asbest in de installatietechniek’. Die wordt in de loop van 1994 geintroduceerd.

De activiteiten zijn volgens een woordvoerder van de VNI een direct gevolg van het per 1 juli dit jaar van kracht geworden wettelijk verbod op be- en verwerken van asbest en van het Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden.

Op grond van die regelgeving mogen monteurs niet meer aan asbestrisicos worden blootgesteld. Concreet betekent dit dat bepaalde werkzaamheden slechts mogen worden verricht met verplicht gebruikmaking van persoonlijke beschermingsmiddelen, of uitsluitend door gespecialiseerde bedrijven.

In het verleden zijn in de bouw tal van produkten toegepast die asbesthoudend zijn. Als voorbeelden ke onder meer worden genoemd cv-ketels, isolatiekitten en dakbedekking. Bij onderhoud of vervanging ervan ke monteurs derhalve in aanraking komen met asbest.

De grote vraag is nu in welke mate installatietechnische produkten asbest bevatten en waar dat asbest precies zit.

Dat laatste speelt vooral ten aanzien van cv-ketels.

Het onderzoek van de VNI richt zich in eerste instantie op fabrikanten, leveranciers en importeurs: ‘Zij moeten aangeven wat er in het actuele en voormalige leveringsbestand asbesthoudend is. Met andere woorden: duidelijk maken in welke produkten van welke bouwjaren welke asbeststoffen zitten.’

Inzicht

Met de inventarisatie hoopt de vereniging inzicht te verkrijgen in de omvang van de asbestproblematiek. Duidelijk wordt dan in elk geval in hoeverre het noodzakelijk is al toe gepaste produkten te vervangen door asbestvrije danwel over te gaan tot een renovatie die deze produkten onderhoudstechnisch asbestvrij maakt.

‘Hoeveel cv-ketels er wellicht vervangen zullen moeten? Ik heb er nog geen flauw idee van’, aldus de VNI-woordvoerder. ‘Dat heeft mede te maken met een financieel-economisch aspect. Het kan zijn dat ketels, die al op leeftijd zijn, asbest bevatten maar nog prima functioneren. Dan moet je afwegen of je die ketel wilt vervangen of gaat renoveren.

Liggen die renovatiekosten boven de restwaarde van de ketel dan is het de vraag of renovatie nog wel zinvol is.”

Het onderzoek is voor de VNI mede belangrijk uit marktoverwegingen: ‘We zitten niet op dat werk te wachten. Maar het is ontegenzeggelijk ook een brokje markt voor ons. We moeten daar alert op reageren.

Doen we dat niet dan lopen we het risico dit onderdeel van de markt kwijt te raken.”

Opleiding

De inventarisatie moet tevens leiden tot het optuigen van een geheel nieuwe opleidingsactiviteit bij de Stichting Opleidingen Installatietechniek (SOI).

De bedoeling is dat die volgend jaar leerlingen ook leert omgaan met asbest. Voorts vindt de VNI het belangrijk dat er ook voor degenen die al in de installatietechniek werken een cursus komt om hen te scholen in het omgaan met asbest.

Alle bij de vereniging aangesloten bedrijven hebben inmiddels een werkmethode gekregen voor het omgaan met asbesthoudende cv-ketels.

Reageer op dit artikel