nieuws

Infrastructuur koppelt Flevoland aan Europa

bouwbreed

Flevoland is een achtergebleven gebied. Deze onprettige constatering leverde de provincie uiteindelijk een EG-subsidie uit de structuurfondsen op van ongeveer f. 450 miljoen. Met het geld moet de regio in de vaart der volkeren worden opgestuwd. Minimaal twee wegen wil men gaan aanleggen en tevens krijgt de regio een extra spoorlijn.

‘De plannen liggen al op de plank en we beginnen liever vandaag dan morgen. Alle bestekken zijn klaar’, laat de woordvoerder van de provincie Flevoland fier weten.

‘Zij behelzen onder meer de aanleg van de A27 en een ontbrekend gedeelte van de A50, de aanleg van de zogenaamde Hanze-lijn, en ook zullen de instellingen voor hoger beroepsonderwijs versterkt worden.

Voor wat de treinverbinding betreft zijn alle plannen rond, dus hier geen Betuwelijn-achtige-taferelen.”

Addertje

Het addertje onder het gras is dat Brussel het geld pas beschikbaar stelt als Nederland met een gelijkwaardig bedrag over de brug komt en dat bin nen en termijn van vier tot vijf jaar het bedrag moet zijn besteed. De provincie Flevoland kan dus de komende jaren f. 900 miljoen extra uitgeven.

Onzekerheid

Hier wringt echter de schoen.

Navraag bij de NS leert dat de Hanze-spoorlijn, onderdeel van Rail-21, ruim f. 1 miljard moet gaan kosten en dat de aanleg pas rond 2010 klaar is. Het betreft een nieuwe railverbinding tussen Lelystad en Kampen en de bouw van stations in Dronten en Kampen-Zuid.

De NS is uiteraard enthousiast over de keuze van de provincie Flevoland om een deel van de gelden uit de structuurfonden te reserveren voor de Hanzelijn. De resterende gelden zullen wel uit Den Haag moeten komen.

Er zijn geen signalen dat dit op korte termijn ook zal plaats vinden. De woordvoerder van de provincie Flevoland acht de kans dat het trace met private middelen wordt gefinancierd erg klein.

Daarnaast vindt op dit moment een studie plaats binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar de wenselijkheid van de Hanze- en de Zuiderzee-spoorlijn. Deze laatste lijn is voor de provincie Friesland weer erg belangrijk. Beide provincies vinden dat zij recht hebben op een goede aansluiting op het railnet. Gezien de onduidelijkheden rond de financiering vanuit Den Haag is het bij lange na niet zeker of de Hanze-lijn er wel zal komen.

Geen geld

Hetzelfde probleem doet zich voor bij het aanleggen van de twee rijkswegen. In de optiek van de provincie-woordvoeder moet het rijk daar de financiering voor dragen. Echter, ook hier bestaat twijfel over. ‘Voor alle zekerheid treffen we een voorziening voor het doortrekken van de A27 naar A6. In onze begroting 1994 is een bedrag van f. 20 miljoen vrijgemaakt. Het betreft alleen voorfinanciering, maar het risico zit erin dat we geld niet terug krijgen.’ Bij de A50 (vroegere N50) moet de ontbrekende schakel tussen Kampen en Emmeloord worden aangelegd. De kosten hiervan bedragen ongeveer f. 100 miljoen.

De helft hiervan moet worden gedragen door de Nederlandse overheid. Ook hier is onduidelijk wie met het resterende bedrag over de brug moet komen.

Tevreden

Tevreden toonde zich de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Kooijmans, na afloop van de marathonzitting waarin de verdeling van de EG-structuurfonden werd geregeld. Hij heeft een indicatie gekregen van de totale omvang van de EGsteun uit de structuurfondsen aan Nederland. Dat bedrag zou in de buurt liggen van 2,7 miljard ecu (bijna f. 6 miljard), vrijwel het bedrag dat Nederland had gevraagd.

In totaal is er de komende vijf jaar zon 141 miljard ecu beschikbaar in de fondsen, die tot doel hebben zwakkere regios in de EG te steunen. Nederland wilde in aanmerking komen voor minstens 2 procent van het uit te keren bedrag.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels