nieuws

Honderden miljoenen voor Brabantse wegen

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant wil tot en met het jaar 1997 totaal ruim f. 285 miljoen investeren in onderhoud, verbetering en uitbreiding van de infrastructuur. Dat staat los van de nieuwe infrastructuurpoen die voortvloeien uit het nog op te stellen provinciale Mobiliteitsplan tot het jaar 2010. Die werken dienen de komende jaren nog in uitvoeringsprogrammas te worden opgenomen. Minder besteed Desondanks vielen de resultaten in 1992 lager uit. Gepland was een totale investering van bijna f. 53 miljoen. Uitgegeven werd echter ruim f. 42,5 miljoen. ‘Hierdoor wordt, doordat het overgrote deel van de lagere besteding als overloop in 1993 en later wordt uitgevoerd, de druk op de bestedingen in 1993 verhoogd. Daarnaast is vorig jaar veel aandacht besteed aan de realisatie in 1992, zodat er minder aandacht was voor de poen die in 1993 en 1994 uitgevoerd zouden moeten worden’, aldus GS. Vanuit de inschatting van de realiseringsmogelijkheden van de diverse bekende poen concluderen zij ‘dat ook in 1993 en (mogelijk) 1994 de bestedingen onder druk komen te staan. Het toenemen van de doorlooptijd voor het uitvoeringsgereed maken van de plannen is hieraan mede debet. Dit alles maakt het enerzijds noodzakelijk de aanpak van de poen te vervroegen. Anderzijds is het gewenst, teneinde te voorkomen dat een dergelijke situatie zich ook de komende jaren zal voordoen, dat er een voorraad aan poen aanwezig is om bij vertragingen alternatieven voorhanden te hebben. Op deze wijze zal binnen twee jaren een inhaalactie resultaat moeten afwerpen.” Veel poen De komende jaren staat een groot aantal poen op het programma in het kader van aanleg van nieuwe en reconstructie van bestaande wegen. Het meeste geld (f. 70 miljoen) is daarbij gereserveerd voor het doortrekken van de provinciale weg 210/205 in Helmond. Aanleg van het noordelijk deel wordt verwacht vanaf 1996. Nu minister Maij het trace van de A50 heeft vastgesteld, kan gewerkt worden aan de afronding van de wegomlegging bij Nistelrode. De provincie gaat ervan uit dat dit werk in 1996 kan beginnen. De kosten worden geraamd op f. 2 miljoen. Vervolg op pag. 2

Dit geven gedeputeerde staten aan in het ‘Concept Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 1994-1998’. Daaruit blijkt dat de provincie grote planningsproblemen heeft, waardoor ernstige stagnatie in de uitvoering van werken dreigt. Volgens GS is het dan ook noodzakelijk om binnen een tweetal jaren een inhaaloperatie uit te voeren: ‘Reeds in het uitvoeringsprogramma 1993-1997 was vermeld dat de bestedingen in 1993 onder druk zouden ko men te staan. Door middel van het inbrengen van de nodige flexibiliteit binnen de vigerende planning kon de druk worden verminderd. Voorstellen daartoe zijn bij besluitvorming medio vorig jaar geeffectueerd. In de korte tijd die toen nog in 1992 resteerde zijn de poen aangepakt, terwijl in dat jaar ook veel energie besteed is aan de organisatie van de wegensector om meer resultaat te boeken.’

Reageer op dit artikel