nieuws

Vijfde baan voor Schiphol maar groei wel aan banden

bouwbreed

Hoewel er bestuurlijke overeenstemming is bereikt over de aanleg van een vijfde start- en landingsbaan op de luchthaven Schiphol blijven de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer vasthouden aan de voorwaarde dat niet meer dan 10000 woningen geluidhinder ondervinden. Omdat die voorwaarde volgens berekeningen op termijn niet haalbaar is, komt het groeiplan van de nationale luchthaven onder druk te staan.

Met dit standpunt wijken provincie en gemeente Haarlemmermeer af van de mening die leeft binnen de Stuurgroep Projekt Mainport en Milieu Schiphol (PMMS). Hierin hebben naast de provincie en Haarlemmermeer tevens Amsterdam, de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en EZ, KLM en de luchthaven Schiphol zitting. Hoewel deze stuurgroep officieel nog geen advies hebben uitgebracht lekten in de afgelopen weken de nodige meningen uit. “Hierdoor zou’, zo lichtte een woordvoerder van de provincie Noord Holland desgevraagd toe, “de indruk ke ontstaan dat de provincie het groeiplan van Schiphol in zijn totaliteit steunt. En dat is op sommige punten waaronder de geluidzonering dus niet het geval” .

Zoals bekend begeleidt de stuurgroep de uitwerking van het eind 1990 vastgestelde plan van aanpak voor de uitbreiding van de luchthaven. In dat plan staat dat de capaciteit van de luchthaven in 2015 maximaal tot 50 miljoen passagiers per jaar moet ke groeien, maar dat daarentegen het milieu moet verbeteren.

Botsen

In de praktijk blijkt echter dat de belangen van Schiphol als mainport en dat zelfde milieu botsen. Immers, als voorwaarde aan groei was door de stuurgroep vastgesteld dat het aantal woningen rond het vliegveld, dat blootstaat aan ernstige geluidhinder, moet verminderen van 15000 nu naar maximaal 10000 in 2015.

Uit berekeningen blijkt dit aantal niet haalbaar. Diverse varianten voor de uitbreiding van Schiphol zijn besproken.

Volgens de provincie wordt bij geen enkele variant het maximum van 10000 woningen binnen de geluidzone gehaald.

In de toelichting op het jaarverslag over 1992 van de NV Luchthaven Schiphol maakte de president-directeur H.

Smits een dergelijke overschrijding al bekend. Volgens Smits zou, wanneer het niet lukt om ernstige geluidhinder tot 10000 woningen te beperken, de luchthaven op dit punt eventueel uitstel moeten krijgen. In ieder geval zag Smits de uitkomsten niet als een refelrechte bedreiging voor de groeiplannen.

Toetsen

De provincie Noord Holland en de gemeente Haarlemmermeer stellen zich echter nu op het standpunt dat de vastgestelde geluidszonering een kader is waaraan de groei van Schiphol moet worden getoetst. Om de zonering vast te houden willen GS uitgaan van ongeveer een verdubbeling van de huidige capaciteit van Schiphol tot 35 miljoen passagiersbewegingen tot het jaar 2010. In de periode tot dit streefjaar moeten volgens GS maatregelen worden ontwikkeld die een eventuele doorgroei naar 40 miljoen passagiersbewegingen mogelijk maken.

Moeilijk bereikbaar

Door de aanleg van een zesde baan ten zuidoosten van de luchthaven, zou bij de verwachte groei van het luchtverkeer het moment waarop het aantal woningen met ernstige geluidhinder weer boven de 10000 tot 2012 worden uitgesteld. De gemeente Haarlemmermeer is echter fel gekant tegen de aanleg van de zesde baan.

Deze baan zou, zo meent het gemeentebestuur, delen van de gemeente heel moeilijk bereik baar maken vanuit het centraal gelegen Hoofddorp.

Dat geldt overigens ook voor de vijfde parallele baan. Daarom stelt de gemeente Haarlemmermeer voor de aanleg van deze baan de voorwaarde dat er nieuwe ontsluitingswegen in de gemeente komen. De gemeente weet zich hierin gesteund door de provincie die daarnaast tevens garanties van het rijk eist voor de financiering van de benodigde investeringen en infrastructuur.

Daarnaast willen GS dat er maatregelen worden genomen om het aantal gehinderden vooral in Aalsmeer te verminderen en dat het aankopen van woningen in de meest door vlieglawaai getroffen woongebieden niet wordt uitgesloten.

Ook wil de provincie dat de geluidcontour voor 2010 in de luchtvaartwet wordt vastgelegd.

Procedure

Het is de bedoeling dat in de loop van deze maand de Stuurgroep een advies over de groeiplannen van Schiphol naar de ministerraad stuurt die vervolgens een besluit moet nemen.

Niet bekend

Reageer op dit artikel