nieuws

Verdieping en verbreding Waal kosten f. 450 mln

bouwbreed

De vaargeul in de Waal zal over het traject PannerdenZaltbommel op een gegarandeerde minimumdiepte van 2,80 meter en minimumbreedte van 170 meter worden gebracht. Dit is goed dertig centimeter dieper dan nu en twintig meter breder.

Voor de uitvoering van de in de nota ‘Toekomstvisie Waal hoofdtransportas’ vastgelegde plannen denkt Rijkswaterstaat f. 450 miljoen nodig te hebben.

De verbreding en verdieping zijn vooral nodig voor de vaart met zesbaksduwboten. Deze is thans alleen toegestaan bij bepaalde waterstanden. Deze komen slechts rond 45 procent van het jaar voor. Door de werken zal dit mammoetvervoer straks gedurende 80 a 90 procent van het jaar mogelijk worden. De Waal is dan getransformeerd tot een soort driebaansvaarweg die vrijwel het hele jaar alle soorten schepen kan verwerken.

Rechttrekken

De nieuwe aanpak voorkomt de in het verleden fel bekritiseerde Waalbochtverleggingen bovenstrooms van Nijmegen.

Bochtverlegging is zelfs wat deze rivier betreft uit het jargon van Rijkswaterstaat verdwenen, al blijft de dienst het rechttrekken van bochten als de allerbeste oplossing beschouwen. De huidige plannen voorzien in verbreding en ver dieping van de vier Waalbochten boven Nijmegen waarbij zeer waarschijnlijk de bij wijze van experiment toegepaste methode voor de Waalbocht bij de stad zal worden toegepast.

Deze voorziet in het aanbrengen van een soort stenen tapijt op de rivierbodem die een flinke verbreding van de vaargeul garandeert.

Benedenstrooms

Ook benedenstrooms van Nijmegen moet de Waal worden aangepast aan de hogere eisen. In dit vak tot aan Zaltbommel is de vaardiepte momenteel te gering. De werken voorzien dan ook vooral in het uitdiepen van de bodem. Gelijktijdig zullen de smalle bochten in de rivier bij Opijnen en Sint Andries worden verbreed en, uiteraard ook verdiept. Beneden Zaltbommel zijn vaardiepte en -breedte ruim voldoende.

De aanpak van de rivier zelf valt ongeveer samen met de natuurontwikkelingspoen Gelderse Poort en Sint Andries. De plannen zullen dan ook zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd waarbij compromissen niet uit den boze mogen zijn. Zo zullen op bepaalde plaatsen de beoogde nevengeulen in de uiterwaarden van de rivier uit het oogpunt van waterstaat niet gegraven ke worden. Deze onttrekken water aan de Waal waardoor de stand in de rivier in droge tijden te laag kan worden. De uitvoering van de plannen zal dan ook nog heel wat inspraak en overleg vergen.

Reageer op dit artikel