nieuws

Technologiebeleid bouw is zaak van samenwerken

bouwbreed

De ontwikkeling van vernieuwing in de bouw is niet het exclusieve werkterrein van de onderzoeker, de beleidsfunctionaris of de aannemer alleen. Het beleid van overheid en bedrijfsleven zal ondermeer gericht moeten zijn op samenwerking van zelfregulerend en multidisciplinair karakter.

Dit betoogde prof.ir. J. Stuip vrijdag in het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Bouwtechnologiebeleid’ aan de faculteit Bouwkunde van die onderwijsinstelling.

Bouwtechnologiebeleid is in de bouw een relatief nieuw begrip. Het gaat daarbij vaak om een continue ‘veredeling’ van het produkt en het produktieproces, ingebed in een reeks van andere beleidsdoelstellingen. Daarnaast is het van sociaal economische belang om te ke beschikken over een hoogwaardige en efficifornt werkende bedrijfstak, zo hield de hoogleraar zijn toehoorders voor.

Kenmerkend voor de technologieontwikkeling binnen de bouw is dat intensief gebruik kan worden gemaakt van ontwikkelingen in andere sectoren. De ontwikkeling van vernieuwing is veelal een multidisciplinaire activiteit. Het is niet het exclusieve werkterrein van de onderzoeker, de beleidsfunctionaris of de aannemer alleen. Door interactie van disciplines wordt de creativiteit geprikkeld en ontstaan nieuwe oplossingen. Het beleid van overheid en bedrijfsleven zal ondermeer gericht moeten zijn op samenwerking, die op een zo natuurlijk mogelijke manier tot stand komt: zelfregulerende multidisciplinaire samenwerking.

Leren

Naar de mening van Stuip wordt het uitgezette beleid te weinig geforvalueerd. Dat achtte hij niet zozeer noodzakelijk om achteraf een oordeel uit te ke spreken over het beleid, als wel om ervan te ke leren. Er zou volgens Stuip dan ook een initiatief voor een gemeenschappelijke activiteit moeten voor ontwikkeling van een instrument voor de monitoring van het systeem voor technologiebeleid. Dan wordt het pas echt mogelijk om bewust op een samenhangende manier en gericht op de langere termijn met de ontwikkeling en toepassing van kennis om te gaan, zo redeneerde professor Stuip.

Reageer op dit artikel