nieuws

Stadsgewest Adam dreigt Vinex-contract af te wijzen

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM zal er naar alle waarschijnlijkheid niet in slagen een Vinexuitvoeringscontract af te sluiten met het stadsgewest Amsterdam. Het rijk biedt f. 505 miljoen te weinig voor de grondexploitatie. Bovendien liggen Haarlemmermeer en Almere dwars. ‘Het ziet er niet rooskleurig uit’, aldus A. Oskam, directeur Dienst Ruimelijke Ordening van de gemeente Amsterdam.

Hij zei dit voor een gehoor van CDA-politici die op werkbezoek waren in Amsterdam.

Dinsdag moet het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam minister Alders en staatssecretaris Heerma antwoord geven op de vraag of zij het rijksbod voor de uitvoering van de taakstelling uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra en de Trendbrief zullen accepteren. Dit weekeinde wordt in ROA-verband voor het laatst gesproken over het rijksbod.

Oskam toonde zich pessimistisch over de uitkomst van die besprekingen. ‘Het is de vraag of het ROA in staat en bereid is met het huidige bod zijn Vinex-taakstelling uit te voeren.

Het ziet er wat dit betreft niet rooskleurig uit.”

De oorzaak van de situatie die nu lijkt te gaan ontstaan, is voornamelijk het grondbeleid.

De woningbouwopgave, in totaal gaat het dan om 85000 woningen uit de Vinex en 13000 woningen extra uit de Trendbrief, wordt geconcentreerd op locaties in de gemeenten Almere, Purmerend, Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam.

Op zich is dat een voordeel, aldus Oskam. ‘Deze gemeenten kennen allemaal het klappen van de zweep en dat maakt het hele proces overzichtelijker en beter beheersbaar.’ Echter, de ontwikkeling van de locaties heeft tot gevolg dat er een tekort op de grondexploitatie ontstaat. ‘We hebben alle noodzakelijke grondexploitaties bij elkaar opgeteld en toen bleek er een tekort te zijn van f. 1 miljard.’ Het rijksbod is f. 195 miljoen, dus er ontstaat een gat van f. 805 miljoen.

Gat dichten

Er is in ROA-verband naar mogelijkheden gezocht om dit gat te dichten. Onderzoeksbureau Kolpron bijvoorbeeld heeft onderzoek gedaan naar de opbrengsten die zijn te verkrijgen door een restrictief grondbeleid te voeren. Hieruit bleek dat er op kantoorlocaties door een strikt restrictief beleid een extra opbrengst zou ke worden verkregen van f. 250 miljoen. Daar staat echter tegenover dat de risicos zeer groot zijn.

Woningbouwlocaties bieden meer kansen, mits er een gezamenlijk en stevig restrictief grondbeleid wordt gevoerd.

Oskam sprak van een mogelij ke opbrengst van enkele honderden miljoenen guldens. Probleem hierbij is echter dat Almere, dat formeel nog steeds onderdeel uitmaakt van het ROA, fel tegen een regionaal grondbeleid en -bedrijf is.

De uitkomsten van deze en andere onderzoeken hebben het stadsgewestelijk bestuur er wel toe gebracht water bij de wijn te doen, en de prognoses voor de grondopbrengsten te verhogen met 15% en voor de grondkosten te verlagen met 10%. Mede op deze wijze kon het tekort worden gereduceerd tot f. 700 miljoen. Nog altijd een gat dus, maar nu van f. 505 miljoen. Haarlemmermeer en Almere zijn falikant tegen de doorgevoerde aanpassing van de prognoses. Zij willen die 15% en 10% niet voor hun rekening nemen, en laten niet na de Tweede Kamer hiervan middels rapporten op de hoogte te stellen. ‘Het grondbeleid kan dan ook worden gezien als een bom onder het ROA’, aldus Oskam.

Reageer op dit artikel