nieuws

Slechte economie zonder gevolgen voor Trendbrief

bouwbreed Premium

De slechte economische omstandigheden van dit moment zijn geen reden voor de bewindslieden van VROM om hun volkshuisvestingsbeleid uit de Trendbrief bij te stellen. De bewering dat het uitgangspunt van 2% economische groei te optimistisch is moet worden bestreden.

“Historisch gezien kan een dergelijk percentage als verantwoord worden gezien.”

Minister Alders en staatssecretaris Heerma schrijven dit in hun beantwoording van de vragen van de Tweede Kamer, die zijn gesteld ter voorbereiding van de plenaire behandeling van Trendbrief en Trendrapport Volkshuisvesting.

De Trendbrief is gebaseerd op de middenvariant van het Trendrapport. Deze gaat onder meer uit van 2% economische groei en een gelijkblijvende werkloosheid. Recentelijk bleek echter dat het slechts gaat met de economie. Er is sprake van een daling van 0,6% en de werkloosheid neemt fors toe:in zes maanden tijd met 52000 mensen.

De verslechterde ecnomische omstandigheden zijn voor de bewindslieden van VROM geen reden om het beleid bij te stellen. Zij wijzen erop dat de uitgangspunten van de Trendbrief gelden voor het gehele decennium 1990-2000. “Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat 2% als gemiddelde voor de jaren negentig niet reeel is.” Sterker nog:een groei van 2% kan worden beschouwd als een voorzichtige aanname.

De kritiek van onder andere de Raad voor de Volkshuisvesting, die stelt dat de Trendbrief een opeenstapeling van optimistische aannamen is, wordt dan ook van de hand gewezen.

Niet alleen de economische ontwikkelingen zijn realistisch ingeschat, maar ook de inkomensontwikkeling van de huishoudens, de demografische ontwikkeling en de vervangingsbehoefte.

Maar wat nu als de nieuwbouwproduktie ondanks alles toch achterblijft bij de verwachtingen?, zo luidde een vraag van D66. Dan nog is er niets aan de hand, menen de minister en staatssecretaris.

“Mocht het zo zijn dat in enig jaar de produktie door wat voor oorzaak ook niet wordt gehaald, dan kan dat worden gecompenseerd door hogere produktie in eerdere of latere jaren. Het rijk schept met regelgeving, subsidies, overleg en kennisoverdracht de voorwaarden voor marktpartijen om de gewenste produktie te realiseren.”

Over de stand van zaken rond de ontwikkeling van de Vinexlocaties valt weinig meer te zeggen dan dat de onderhandelingen over de uitvoeringscontracten met de stadsgewesten gaande zijn en nog voor de zomer zullen worden afgerond.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel