nieuws

Breda moet nog zeker 21000 huizen bouwen

bouwbreed

Het Stadsgewest Breda gaat er vooralsnog vanuit dat er in de periode tot 2005 21000 woningen moeten worden gerealiseerd. De helft daarvan is reeds voorzien in bestaande bestemmingsplannen. Voor circa 11000 woningen zijn nu locaties gevonden in en rond Breda, Oosterhout en Ettenleur.

Een en ander blijkt uit de nota Vinex-inventarisatie Stadsregio Breda, waarover het dagelijks bestuur van het stadsgewest gisteren -na lang overleg- overeenstemming heeft bereikt.

In de nota wordt gearenventariseerd op welke wijze in Breda en omstreken uitvoering moet worden gegeven aan het beleid zoals vervat in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra.

Met de inventarisatie wil het stadsgewestelijk bestuur in aanmerking komen voor een deel van de rijkssubisidies die worden verstrekt in het kader van Vinex.

Bundeling

Men ziet de oplossing vooral in de bundeling van woningen, bedrijven en voorzieningen. In de bouwopgave die hieruit volgt en zoals die nu is vastgesteld is de woningbehoefte uit de Trendbrief nog niet meegerekend. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant zijn het namelijk nog niet eens over de vraag waar de extra taakstelling die is opgedragen van 30000 woningen moet worden gerealiseerd.

Niet bekend

In eerste berekeningen wordt een bedrag genoemd van f. 26 miljoen, maar dat is exclusief Ettenleur, Oosterhout en Prinsbeek. Zoals bekend heeft Etten-Leur te maken met bodemverontreinigingsproblemen.

Openbaar vervoer

De nota geeft behalve woningbouw ook aan dat er hoogwaardig openbaar vervoerverbindingen moeten worden aangelegd, onder meer tussen Breda-Oosterhout en BredaEttenleur. Gedacht wordt aan een geheel vrije busbaan, maar ook een sneltram behoort tot de mogelijkheden.

Verder wordt de uitbreiding en opwaardering voorgestaan van kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de ontwikkeling van een agro-business centrum, herontwikkeling van de staionsomgeving in Breda en modernisering van de bestaande bedrijventerreinen Spoorzone en De Krogten.

Tevens dienen de stadscentra van Oosterhout, Breda en Etten-Leur te worden heringericht en moeten de voorzieningen in Breda zodanig worden uitgebreid dat het kernwinkelapparaat een bovenregionale uitstraling krijgt.

De nota moet ertoe leiden dat nog dit jaar met het rijk een Vinex-startconvenant kan worden ondertekend.

Reageer op dit artikel