nieuws

Alders stelt milieu-eisen houtverduurzaming vast

bouwbreed

Minister Alders wil dat in het jaar 2000 door de produktie en het gebruik van gecreosoteerd hout nagenoeg geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) meer in het milieu terechtkomen. Medio 1994 moet de emissie al met 90 procent zijn verminderd. Voor eind 1993 moet er bovendien een plan klaarliggen voor de inzameling en verwerking van afgedankt verduurzaamd hout.

De bewindsman schrijft dat in een brief waarvan de inhoud ter sprake kwam tijdens een symposium dat de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN) hield ter gelegenheid van de afronding van een po van bedrijfsinterne milieuzorg in de branche.

Op het eerste gezicht lijkt de door de minister gewenste reductievermindering de nekslag voor het produkt gecreosoteerd hout. Met de huidige technologieen zijn de pakemissies namelijk nog niet zover terug te brengen als Alders voor ogen heeft. Toch is VHNvoorzitter ing. C. Boon ervan overtuigd dat er ook na 2000 nog hout zal worden gecreosoteerd. “Er blijft perspectief voor gecreosoteerd hout. Maar dan wel met een nieuw type olie (de zogenaamde gemodificeerde creosootolie). Die wordt al in tenminste twee bedrijven wordt toegepast. Verder moeten wij er als bedrijven voor zorgen dat de produktieprocessen zo worden aangepast dat de pak-emissies nog verder worden beperkt” , aldus Boon.

Ook fervente tegenstanders van het gebruik van verduurzaamd hout, zoals enkele waterschappen, zullen volgens hem op korte termijn wel worden bekeerd. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de belangstelling voor verduurzaamd hout terugkomt als het eerste onbehandelde hout verrot blijkt te zijn en beperkter budgetten dwingen tot een kritische beschouwing van de kosten van alternatieve materialen.”

Negentig procent

In zijn brief zegt de minister akkoord te gaan met het plan van aanpak dat de vereniging een jaar geleden bij het ministerie indiende. Dat plan voorziet in een reductie van de uitworp van pak’s met negentig procent in 1994 ten opzichte van de emissie in 1985. De houtimpregneerders denken deze vermindering te ke bereiken door het gebruik van gemodificeerde creosootolie en het toepassen van nieuwe inbrengtechnieken. Alders wil dat de reductie bij alle individuele bedrijven uiterlijk op 1 juli 1994 is gerealiseerd.

Om de reducties te waarborgen zal de toelating in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet worden beperkt tot gemodificeerde creosootolie. Bovendien wordt het gebruik van elders gecreosoteerd hout aan banden gelegd door aanpassing van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Over het beperken van de milieubelasting van andere houtverduurzamingsmiddelen (onder andere zouten) wil de minister in een later tijdstip met de betrokken partijen overleggen.

Alders acht het overigens niet onmogelijk dat op lokaal niveau strengere eisen worden gesteld door de waterkwaliteitsbeheerders als plaatselijk de normen voor oppervlaktewateren worden overschreden.

Zoals bekend heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland begin dit jaar een algeheel verbod afgekondigd op het gebruik van verduurzaamd hout voor steigers en beschoeiingen.

De uitspraak in het proefproces dat daarop door de VHN bij de Raad van State is aangespannen wordt over enkele maanden verwacht.

Afgedankt hout

Minister Alders wil ook dat de VHN voor het eind van dit jaar een plan opstelt voor een inza mel- en verwerkingsstructuur van afgedankt verduurzaamd hout. De inzameling en verwerking zou dan begin volgend jaar gestalte moeten krijgen.

Volgens een schatting van het ministerie van Vrom gaat het in Nederland om zon 200 miljoen paaltjes, bielzen en dergelijke die te zijner tijd in het afvalcircuit terechtkomen.

Boon toont zich optimistisch over de mogelijkheden van verwerking. Er zijn in Nederland namelijk al diverse poen in gang gezet om afgedankt hout te hergebruiken. Het betreft onder meer de thermische opwerking tot energie, de produktie van actieve kool, de produktie van vormpersprodukten uit vezels van oud hout. In Duitsland staat al een verbrandingsinstallatie voor de opwerking van gebruikte spoorbielzen.

Volgens de VHN-voorzitter bestaat er verder vanuit de Verenigde Staten belangstelling om in Europa een opwerkingsinstallatie te plaatsen voor de bacteriologische scheiding van hout en het ingebrachte creosoot of zout.

De techniek lijkt dus niet het grootste struikelblok. Boon: “Technisch .

ken er goede vooruitzichten op een verantwoorde opwerking van oud hout. Maar logistiek en economie zijn op dit moment nog niet allemaal even helder in beeld.”

Reageer op dit artikel