nieuws

Randstad verwacht veel grotere woningbehoefte

bouwbreed

Staatsecretaris Heerma en minister Alders schatten de woningbehoefte in de Randstad voor de periode 19952005 50000 woningen te laag in. Voorlopige eigen berekeningen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht laten een veel grotere behoefte zien dan de Trendbrief Volkshuisvesting.

Dit stelt het Randstad Overleg Ruimtelijke Ordening (RORO) in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de bewindslieden van VROM. Behalve Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht neemt ook Flevoland deel in het RORO.

Het verschil in de woningbehoefte-ramingen van rijk en provincies wordt vooral veroorzaakt door de verschillende consequenties die rijk en provincies aan de toename van de migratie verbinden.

Alders en Heerma gaan er in de Trendbrief vanuit dat slechts 1000 van de 71000 extra woningen, die voortvloeien uit de demografische groei, moeten worden weggezet in de Randstad. Daaraan ligt de verwachting ten grondslag dat de buitenlandse migratie naar de Randstad een binnenlandse migratie naar de buurprovincies op gang zal brengen.

De provincies zijn het met deze stelling niet eens. Het gegeven dat driekwart van de buitenlandse migranten in de Randstad terecht komt maakt een verhoging van deze uitbreidingsbehoefte met 50000 woningen meer reeel.

Daar komt bij dat het rijk en de Randstadprovincies in het kader van het restrictief beleid voor het Groene Hart hebben afgesproken dat er geen migratie op Randstadniveau zal plaatshebben. “Deze afspraak wordt met de Trendbrief niet nagekomen” , aldus het RORO.

Afwijkingen

Wordt naar elk van de vier provincies afzonderlijk gekeken dan valt op dat de Trendbrief en het Trendrapport in alle gevallen afwijken van de provin ciale berekeningen. De provincie Noord-Holland heeft bijvoorbeeld zijn woningbehoefte voor de periode 19952005 berekend op circa 140000 woningen in plaats van 102000 woningen. Zij ziet bovendien “binnen de huidige financiele en woningmarktcontext” geen mogelijkheid om al in 2000 het woningtekort terug te dringen tot 2%.

“Noord-Holland streeft ernaar eerst in 2005 het woningtekort naar 2% terug te brengen, of dat mogelijk is zal sterk afhangen van het ruimtelijk ordeningsbeleid.” Gevolg hiervan is dat een deel van het bouwvolume van voor 2000 wordt overgeheveld naar de periode 2000-2005, “en misschien wel later” .

Utrecht gaat uit van een uitbreidingsbehoefte die 20% hoger ligt dan de cijfers uit de Trendbrief. De versnelling die wordt voorgesteld ten opzichte van het startconvenant voor het stadsgewest Utrecht zal in dit gebied leiden tot nog meer spanning ten aanzien van de beschikbaarheid van voldoende woningbouwlocaties dan nu al het geval is. Dat wordt niet wenselijk geacht. “Wij stellen daarom voor de fasering van de woningbouw in overeenstemming te brengen met de Utrechtse inzichten.”

Zuid-Holland werkt aan een provinciaal trendrapport. De voorlopige cijfers hieruit wijzen erop dat er in de periode 1995-2005 “enkele tienduizneden woningen meer moeten worden gebouwd dan het door het Rijk berekende aantal van 131000 woningen. Uitgangspunt blijft daarbij handhaving van het restrictief beleid in het Groene Hart. Met een fasering van tweederde voor 2000 en eenderde na 2000 is de verwachting dat de Zuidvleugel in de benodigde capaciteit kan voorzien.”

Flevoland tenslotte merkt op dat de cijfers uit de Trendbrief teveel afwijken van de bouwopgave uit het recent vastgestelde streekplan. “Het provinciaal bestuur ziet vooralsnog geen aanleiding op het in het streekplan neergelegde beleid, de toedeling naar de gemeenten en de fasering terug te komen.”

Reageer op dit artikel