nieuws

Proefpoen met agrarische transportbrandstoffen

bouwbreed

Een algehele verlaging van de accijnzen op agrarische transportbrandstoffen in de EG is thans nog voorbarig.

Pas als zeker is dat zon accijnsdifferentiatie de energie- en milieupolitieke doelstellingen naderbij brengt, moet de ontwerp richtlijn van de Europese Commissie hierover serieus in overweging genomen worden.

Dat staat in een advies over het gebruik van agrarische produkten als grondstof voor transportbrandstoffen, dat de SER heeft vastgesteld.

Het kabinet dient, aldus dit advies, de beschikbare nationale mogelijkheden tot accijnsdifferentiatie nadrukkelijker te benutten om ruimte te scheppen voor grootschalige proefpoen met agrarische transportbrandstoffen, zoals ook in een aantal andere EG-landen gebeurt. Vooral moet worden geexperimenteerd met de bijmenging van 50 procent kme (koolzaadmethylester) in laagzwavelige diesel voor vrachtwagens en met de vervanging van laagzwavelige diesel door bio-ethanol voor bedrijfswagenparken. Een substantiele overgang op agrarische trans portbrandstoffen is uiteindelijk ondenkbaar indien dat niet op Europese schaal gebeurt.

Agrificatie

Het gebruik van agrarische produkten als grondstof voor transportbrandstoffen is een vorm van agrificatie. Agrificatie is het na industriele verwerking inzetten van agrarische producten buiten de sfeer van voedings- en genotmiddelen.

Zo ke graan en suikerbieten worden omgezet in bioethanol en kan koolzaad worden omgezet in koolzaadmethylester(KME).

Vier opties

Om een goede vergelijking te ke maken tussen agrarische en fossiele transportbrandstoffen heeft de raad een viertal opties geformuleerd:- bijmenging van 10 procent bio-ethanol in euroloodvrij benzine voor motoren van personenautos met een geregelde drieweg-katalysator.

– vervanging van 15 procent methyl butyl ether (mbte) door ethyl tertiair butyl ether (etbe) als loodvervanger in (loodvrije) superplus benzine voor motoren van personenautos met een geregelde drieweg-katalysator.

– bijmenging van 50 procent kme in laagzwavelige diesel voor vrachtwagenmotoren zonder katalysator.

– vervanging van laagzwavelige diesel door bio-ethanol of kme voor bussen (wagenparken) met aan de brandstof aangepaste motoren met katalysator.

Het advies inventariseert voor elk van deze opties de voor- en nadelen van agrarische ten opzichte van fossiele transportbrandstoffen. Hierbij zal vooral gekeken worden naar milieutechnische, energie-technische en economische aspecten van de brandstofkeuze. Als tijdshorizon is een periode van tien jaar vastgesteld.

In de periode dat deze proef poen lopen, kan bovendien meer duidelijkheid worden verkregen over een aantal in gang zijnde ontwikkelingen. Hierbij zijn vooral de discussie over de ontwerp-richtlijnen over accijnsdifferentiatie en regulerende energieheffingen van belang, de mate waarin de nationale milieu- en energiedoelstellingen met andere vormen van beleid worden gerealiseerd, alsmede de ontwikkeling van deze doelstellingen zelf, bijvoorbeeld ten aanzien van de reductie van de CO-uitstoot.

Reageer op dit artikel