nieuws

Limburg zet ontgrinden Stevol-locatie door

bouwbreed

In het gebied tussen de kernen Stevensweert en Ohe en Laak (de zogeheten Stevol-locatie) ke de komende tien jaar 25 miljoen ton grind en 6 miljoen ton zand worden gewonnen. Dat vinden gedeputeerde staten van Limburg. Zij hebben een ontwerp-ontgrondingsvergunning vastgesteld, die tot 26 mei van dit jaar ter visie ligt bij de provincie en de gemeente Maasbracht.

Het betreft hier een nieuwe stap, op weg naar definitieve afgifte van een vergunning.

Het provinciaal bestuur verwacht dit nog voor de zomer te ke afronden. Momenteel wordt de instemming van Rijkswaterstaat gevraagd met het voorgenomen beleid voor het Stevol-gebied.

Volgens GS is het grind uit die locatie nodig om te voorzien in de landelijke behoefte aan deze delfstof. Het Stevol-gebied wordt nodig geacht om op korte termijn grind te ke leveren.

De ontgronding zal worden uitgevoerd door Stevol BV, waarin veertien grindbedrijven samenwerken. Na 1996/1997 kan voor het lange termijnbeleid grind worden gewonnen in de Grensmaas. “In het gebied tussen Borgharen (Maastricht) en de Aasterberg (ter hoogte van Maaseik) kan de grindwinning daar worden gecombineerd met natuurontwikkeling in dat deel van het Maasdal” , aldus GS.

MER-studie

Aan de door hen vastgestelde ontwerp-vergunning ligt overigens een milieu-effect-rapport ten grondslag. Dat was niet het geval met de in 1989 avstgestelde ontwerp-vergunning waartegen tal van protesten rezen. Naar aanleiding van de resultaten van die MER zijn volgens GS “concretere en verdergaande maatregelen” in de vergunning opgenomen.

De ontgrinding gaat tot maximaal de onderkant van het grindpakket, varierend van vijf tot zeventien meter beneden gemiddeld waterpeil. Tweederde van het te ontgronden gebied wordt opgeleverd als water, eenderde als land. De plassen (Walburg en Molenplas) worden afgesloten van de Maas. Het projectgebied wordt hoofdzakelijk ingericht ten behoeve van de functie natuur.

Het Neerveld wordt weer landbouwgebied, welke functie in de topekomst eventueel veranderd kan worden in natuur.

In de vergunning van 1989 was er ook nog sprake van watersport, maar die functie is vervallen. Volgens GS zal er slechts sprake zijn van “extensieve recreatie (wandelen en vissen) in combinatie met natuur” .

Aan de oostzijde van de Molenplas zijn ten behoeve van de natuurfunctie extra aanvullingen voorzien. In de overeenkomst, die wordt gesloten tussen de provincie en Stevol BV, is vastgelegd dat de natuurgebieden in eigendom dienen te worden overgedragen aan de Stichting Limburgs Landschap of aan Natuurmonumenten.

Vastgelegd is ook de eis dat tien (potentiele) bodemverontreinigingslocaties voor het ontgronden van aangegeven fasen moeten worden onderzocht.

Dat is volgens GS nodig om grondwatervervuiling tegen te gaan. Zo nodig moet er gesaneerd worden.

Geluidshinder

De Oude Maas wordt in een natuurlijke loop langs het Julianakanaal in de plas Bilt geleid. In de vergunning van 1989 was dit nog opengelaten.

Om ongewenste wijziging in de grondwaterstand te voorkomen moet een aantal maatregelen worden getroffen. De belangrijkste is het aanleggen van een zogenaamd cementbentonietscherm ten westen van het Julianakanaal en het realiseren van slechtdoorlatende taluds langs de oevers van de plassen.

In het Stevol-gebied mogen uitsluitend geluidgeisoleerde baggermolens worden toegelaten. Tevens dienen geluidswallen met schermen te worden geplaatst. Dit om de geluidsoverlast binnen de wettelijk toegestane normen te houden.

Reageer op dit artikel