nieuws

Geringe terugval afzet van kleinbedrijf bouw

bouwbreed Premium

De kleinschalige bouwnijverheid zal dit jaar de afzet in de b&u-sector, zij het in geringe mate, zien teruglopen. Het echte kleinbedrijf zal het dit jaar overigens slechter doen dan het middenbedrijf, omdat veel kleinere aannemers voor hun opdrachten afhankelijk zijn van andere bouwondernemingen.

Vanaf 1994 wordt weer een opleving van activiteiten verwacht.

Bouwmarkt Gerrit van Oosten Dat beweert het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) in een voorpublicatie van Kleinschalig Ondernemen 1993, dat begin juni zal verschijnen.

De daling van de afzet van het mkb in de b&u-sector dit jaar moet volgens het EIM op het conto van vermindere activiteiten in de sfeer van herstel en verbouw van woningen worden geschreven alsmede in die van de utiliteitsbouw.

De kleinste onder de ondernemingen hebben het het moeilijkst, omdat ze voor opdrachten vooral afhankelijk zijn van hun grotere broers. Als het namelijk louter gaat om de inleen van capaciteit dan blijven deze onderaannemers in ontwikkeling achter doordat de grotere aannemers zelf een capaciteitsoverschot krijgen.

Milieu De kleinere ondernemingen in de gww-sector hebben het er vorig jaar niet alleen het beste vanaf gebracht (+ 2,25%), maar zien bovendien dit jaar de groei van de afzet nog versnellen. Dat wordt toegeschreven aan de aandacht voor de noodzakelijke uitvoering van infrastructurele werken en de toenemende investeringen op milieugebied. Ook voor 1994 ziet het EIM de afzet in deze sector toenemen.

In de afwerksector heeft het afgelopen jaar een geringe groei van de afzet laten zien.

Tegenvallende ontwikkelingen op het gebied van onderhoud worden door het EIM als oor zaak aangewezen voor het achterblijven van de groei.

Voor dit jaar zullen bedrijven in deze sector met een daling van de afzet met 0,5% rekening moeten houden.

Dat komt als gevolg van de teruglopende produktie in de utiliteitsbouw en de al eerder genoemde geringere activiteiten in de herstel- en verbouwsector. Wat ten aanzien van de positie van onderaannemers door het EIM is opgemerkt, geldt ook hier. Het komende jaar zal de afzet weer wat toenemen.

Voor de bouwinstallatiebedrijven ziet het EIM dit jaar een geringe achteruitgang als gevolg van de algehele gang van zaken in de bouw. Maar voor volgend jaar mag weer met een toename van de activiteiten worden gerekend.

Werkgelegenheid Hoewel de produktie vorig jaar met hetzelfde tempo groeide als de afzet, nam de werkgelegenheid af met niet minder dan 4000 arbeidsjaren. Dit jaar zal de produktie minder dalen dan de afzet, maar ook nu wordt een verlaging van de werkgelegenheid voorzien, zij het minder dan in 1992.

En ondanks dat het EIM een stijging van de produktie in het komende jaar voorziet, neemt de werkgelegenheid niet toe.

Het tegendeel is eerder het geval, zij het dat met een verlaging met niet meer dan 800 arbeidsjaren voorziet.

Een blik in de wat verdere toekomst heeft het EIM geleerd dat het mkb in de bouwnijverheid de komende jaren zal mogen rekenen op een groeiende afzet. In een wat bescheiden scenario zal dat gemiddeld nog altijd 2,5% ke zijn, in een wat gunstiger scenario zou dat zelfs op 3,75% uit ke komen. De produktie neemt bij deze scenarios toe met respectievelijk 2 en 4%.

Bij het meest gunstige scenario tekent het EIM aan dat het mkb achter blijft bij het grootbedrijf, wat samenhangt met de achterblijvende groei van het onderhoudswerk. Al naar gelang welk senario praktijk wordt, neemt de werkgelegnehdi met circa 2500 respectievelijk 5000 arbeidsjaren per jaar toe. “Bij een loonvoetontwikkeling van gemiddelde 3,5 en 4% per jaar leidt een en ander tot winsttoenames, die schommelen tussen 1,5 en 16% per jaar” , aldus het EIM.

Reageer op dit artikel