nieuws

Beoordelen boortunnels WOV omgeven door zorgvuldigheid

bouwbreed

Beoordelen van de aanbiedingen van twee aannemerscombinaties voor een Westerschelde Oever Verbinding, aan te leggen als geboorde tunnel is een taak die door de provinciale poorganisatie WOV met de nodige zorgvuldigheid is omgeven. Gekeken wordt naar aspecten zoals:technische merites, prijsniveau en financiele gevolgen van risicos in de aanbiedingen zelf en van voorbehouden die de aannemerscombinaties hebben gesteld.

Dit blijkt uit informatie die onlangs door GS van Zeeland aan de provinciale staten is aangeboden. De beoordeling van de aanbiedingen wordt gedaan door het pobureau van de poorganisatie WOV, samengesteld uit medewerkers van de provincie en van Rijkswaterstaat. Alhoewel de gezamenlijke deskundigheid van beide instanties hierin werd gebundeld, is toch ook ‘externe deskundigheid’ aangetrokken.

Naar verwachting zal het pobureau nog eind deze maand met een eindrapportage komen.

De aanbiedingen van beide aannemerscombinaties betreffen het ontwerp, de bouw en eventueel het onderhoud gedu rende tien jaar. Beide aannemerscombinaties gaan uit van en volledig geboorde tunnel volgens het trace Ellewoutsdijk-Terneuzen, zoals dat in de tracenota/milieu-effectrapportage is opgenomen.

Grondonderzoek binnen het trace rechtvaardigt de veronderstelling dat een geboorde tunnel haalbaar is. Zoals het zich nu laat aanzien kan het grootste deel van de tunnel worden aangelegd in de Boomse klei, een kleilaag die bouwtechnisch als een gunstig grondpakket wordt gekwalificeerd.

Beoordelen van de offertes is een omvangrijke opdracht die naar uit de aanpak door het pobureau blijkt met de nodige zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Beide offertes worden eerst afzonderlijk beoordeeld. Daarna volgt een vergelijking op technische aspecten.

Nagegaan wordt ook of alle documenten volgens de overeenkomst tussen de aannemerscombinatie en de privicie zijn ingediend. Daarna volgt toetsing van de ontwerpen aan de voorwaarden. Bezien wordt of wordt voldaan aan de nota randvoorwaarden boortunnel.

Punt van beoordeling is ook het prijsniveau van de offertes.

Afgezien van dit niveau worden ook de financiele gevolgen van risicos in de aanbiedigen zelf en in de randvoorwaarden nagegaan. Daaronder begrepen gevolgen van voorbehouden die de aannemerscombina ties hebben gesteld. De onderlinge vergelijking van de aanbeidingen wordt gebaseerd op de bouw- en

erhoudskosten, de bouwtijd en de daarmee samenhangende bouwrente, de kwaliteit van het ontwerp- en uitvoeringsplan, het kwaliteitsplan (kwaliteitsborging), bouwfase effecten zoals scheepshinder, en de effecten voor het milieu.

Ontgraven

Het boren van tunnels komt neer op ontgraven van grond.

Dat gebeurt met een graafwerktuig dat ‘schild’ wordt genoemd, met gangbare diameters tot vijftien meter. De schilden zijn onder te verdelen naar de wijze waarop het graaffront tijdens het ontgraven van de grond in evenwicht wordt gehouden. Dat kan met behulp van vloeistof (bentoniet), de ontgraven grond zelf of met een open schild zonder speciale voorzieningen voor het leveren van tegendruk.

Bij de tunnelboormachines is een aantal hoofdonderdelen te onderscheiden. In de boorkop gebeurt de feitelijke ontgraving. Dan is er een ruimte met motoren voor de diverse machinerieen en vijzels in verband met de voorwaartse beweging.

Weer daarachter is een ruimte waarin de apparatuur is ondergebracht voor het monteren van de binnenbekleding van de tunnel. In het algemeen bestaat deze uit geprefabriceerde betonnen segmenten. Achter dit samenstel komt nog een volgtrein met bijkomende apparatuur.

Offertes

Beide aannemerscombinaties gaan in hun aanbiedingen uit van een volledig geboorde tunnelverbinding bestaande uit twee afzonderlijke buizen elk voor twee rijstoken. De feitelijke oeververbinding van de Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) behelst twee tunnelbuizen van elk 6300 meter lengte en een binnendiameter van 11,4 meter.

De buizen worden geboord met een combinatie van een open schild en een vloeistofschild en wel vanuit het aanlandingspunt bij Terneuzen. De afstand tussen de buizen bedraagt 13 meter. Om de 500 meter zal een dwarsverbinding tussen de buizen worden gemaakt. De KMW deed ook een alternatieve aanbieding in de vorm van een boortunnel die in gedeelten zal worden aangelegd.

Het Konsortium Westerschelde Oeververbinding (KWO) gaat in zijn aanbieding uit van twee buizen van elk 7000 meter lengte en een binnendiameter van 11,20 meter. Het boorwerk wordt gedaan met een combinatie schild van vloeistofdruk en gronddruk. KWO wil bij Ellewoutsdijk met boren beginnen. De afstand tussen de buizen bedraagt 15 meter.

Dwarsverbindingen zijn voorzien om de 1000 meter.

Reageer op dit artikel